Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 40617VergunningenOmgevingsvergunning verleend Conradpark 18 Nieuwveen - brandveilig gebruik 3 lokalen

Logo Nieuwkoop

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend (uitgebreide procedure)voor het brandveilig gebruik voor:

Brandveilig gebruik van 3 lokalen in de voormalige school de Tamboerijn voor buitenschoolse opvang (BSO) voor 50 kinderen van 4-12 jaar en 7 volwassenen aan het Conradpark 18 te Nieuwveen. (registratienummer W-2018-0099).

 

Ter inzage

De op het plan betrekking hebbende stukken kunnen met ingang van 17 juli 2019 zes weken door een ieder digitaal worden ingezien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Nieuwkoop en kunt u hieronder downloaden.

(voor openingstijden en adresgegevens en het maken van een afspraak zie www.nieuwkoop.nl).

 

Rechtsmiddelen

Het besluit is voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van publicatie van het besluit bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan alleen ingesteld worden door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend of een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen of niet tijdig een zienswijze tegen de beschikking heeft ingebracht. Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit.

 

Op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft ingesteld.

 

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie kunt u vonden op www.rechtspraak.nl.