Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 40581Ruimtelijke plannenBekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat 213 t/m 219

Logo Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 213 t/m 219’, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPhoofdstraat213-VG01, op 1 juli 2019 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud en begrenzing

Het plangebied is gelegen aan de Hoofdstraat te Leiderdorp ter hoogte van nr. 213-215. Het plan voorziet in een juridisch planologisch kader voor de bouw van 4 burgerwoningen ter plaatse. De aanwezige voormalige bedrijfsopstallen zullen hiertoe worden gesloopt.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling

Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen aangebracht op het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor betreft de ontvangen zienswijzen. Tevens zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij het bestemmingsplan en dus voor eenieder raadpleegbaar. De lijst van wijzigingen is opgenomen als bijlage 1 bij de Nota zienswijzen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 ter inzage in het kader van beroep. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via planidentificatienummer NL.IMRO.0547.BPhoofdstraatdoes-VG01. Via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPhoofdstraat213-VG01 is een PDF raadpleegbaar. Het analoge bestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet.

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

 

Leiderdorp, 17 juli 2019