Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2019, 40369VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor aanwijzen parkeerplaatsen bij Station Waddinxveen

Logo Waddinxveen

1. Aanleiding

In het najaar van 2018 is de herinrichting van het stationsgebied en het Stationsplein grotendeels voltooid. Daarbij zijn op het Stationsplein, nabij de toegang naar de perrons, vijf parkeerplaatsen aangelegd. Deze parkeerplaatsen zijn aangelegd om door bestuurders van personenauto’s, reizigers te laten in- en uitstappen. Daarnaast zou volgens CROW-richtlijnen nabij een publieke voorziening als een centraal treinstation minimaal een algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig moeten zijn. Deze zijn echter nog niet aangewezen vanwege prioriteitstelling. Inmiddels is gebleken dat de parkeerplaatsen vaak worden gebruikt als langparkeerplaats voor treinreigers of bezoekers van het centrum van Waddinxveen, wat dus niet de bedoeling is. Door het aanwijzen van vier Kiss & Ride-parkeerplaatsen en een algemene gehandicaptenparkeerplaats, wordt tegemoet gekomen aan deze intentie.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaten- en volmachtenlijst 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

3. Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1d.) is het gewenst om op de parkeerplaatsen bij het Stationsplein, nabij de toegang van het treinstation, over te gaan tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • Het aanwijzen van vier parkeerplaatsen als Kiss & Ride-plaats zodat de bereikbaarheid van het station voor treinreizigers verbetert. Dit omdat deze Kiss en Ride-plaatsen veel vaker gebruikt kunnen worden, dan wanneer zij worden benut door langparkeerders.

 • Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats, zodat de bereikbaarheid van het station voor minder valide personen verbetert.

Aan deze verkeersmaatregelen liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van het station voor treinreizigers, die zonder motorvoertuig (brom)fiets of ander soort voertuig naar het station willen komen.

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van het station voor minder valide personen.

 • De ruimte direct rond het station wordt kortstondig benut door motorvoertuigen die een relatie hebben met het station.

In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van de politie, district Den Haag. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb. Over de inrichting van het Stationsplein en omgeving zijn in 2018 al de nodige contacten met gebruikers, en omwonenden geweest. Met de maatregel wordt uitsluitend meer maatwerk geboden aan een specifieke groep van treinreizigers. Het verlies van vijf openbare parkeerplaatsen past in het verkeer-en parkeerbeleid van de gemeente rondom het Station Waddinxveen en het grotere Sleutelkwartier (gebied tussen Hefbrug en Station).

De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1.

  Het aanwijzen van vier Kiss + Ride-parkeerplaatsen op het Stationsplein, nabij de toegang van het treinstation, door het plaatsen van vier borden E4 met onderbord “Alleen voor het direct in/uitstappen van passagiers”.

 • 2.

  Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats voor het parkeren van personenauto’s van mindervalide personen, door het plaatsen van een bord E6.

Bovenstaande conform het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), bijlage 1 en de bij dit besluit behorende tekening van 19 juni 2019.

Waddinxveen, 8 juli 2019

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,

H.P. ten Kortenaar

 

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig nadeel met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  afdeling voorlichting ter publicatie;