Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2019, 4031Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan partiële herziening Jan Tooropweg 10

Logo Bergen (NH)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Jan Tooropweg 10 ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het opnemen van de in 1961 verleende vergunning ten behoeve van het ombouwen van een garage tot recreatiewoning op het perceel Jan Tooropweg 10 te Bergen. Voor het overige wijzigt er niets aan het bestemmingsplan.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.BPJanTooropweg10-B001. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Bergen, postbus 175, 1860 AD Bergen, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Jan Tooropweg 10 . Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 072 8888 000. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. 072 8880000.

Bergen, 23 januari 2019