Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 40256VergunningenRECTIFICATIE: Verleende omgevingsvergunning eerste fase (uitgebreide procedure) van burgemeester en wethouders en verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor de realisatie van 257 woningen, blok 7, 8 en 9 ‘Kensington’ Hyde Park, Marsstraat 1, 2132 HR Hoofddorp, Hyde Park Hoofddorp BV, Zaak 8571818, OLO-nummer: 3923845.

Logo Haarlemmermeer

Let op: Dit betreft een rectificatie. Geconstateerd is dat per abuis één zienswijze niet is voorgelegd bij de behandeling en het besluit van de raad op 20 juni 2019 voor de voor deze vergunning benodigde zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’. In het kader van een zorgvuldige besluitvorming en de daaraan verbonden rechtsbescherming is deze zienswijze alsnog in zijn geheel aan de raad voorgelegd, waarna de raad op 11 juli 2019 de eerder afgegeven verklaring van geen bedenkingen bij besluit van 20 juni 2019 (2019.0026022) heeft bevestigd.

 

Tegen het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen ingediend. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

 

Ter inzage en beroep

De beschikking, de bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Haarlemmermeer (op afspraak via 0900-1852), Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

 

Beroep, Crisis- en herstelwet

Omdat de omgevingsvergunning de bouw van meer dan 11 elf woningen mogelijk maken, is de Crisis- en herstelwet (verder: Chw) van toepassing. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaan is ingeperkt (hoofdstuk 1, afdeling 2 Chw). De beroepsgronden moeten namelijk in het beroepsschrift zelf zijn opgenomen en deze gronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Verder behandeld de bestuursrechter het eventuele beroep versneld omdat de Chw van toepassing is.