Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juli 2019, nr. 19167507, houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege stikstofproblematiek

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 3 van de Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek, artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek tot en met 31 december 2020 worden tot lid van het Adviescollege stikstofproblematiek benoemd:

 • a. de heer J.W. Remkes, te Groningen, tevens voorzitter;

 • b. de heer prof. dr. E. Dijkgraaf, te Holten;

 • c. mevrouw mr. dr. A. Freriks, te Eindhoven;

 • d. de heer drs. G.J. Gerbrandy, te Den Haag;

 • e. mevrouw W.H. Maij MBA, te Delden;

 • f. mevrouw ir. A.G. Nijhof MBA, te Haastrecht;

 • g. mevrouw E. Post MMS, te Hilversum;

 • h. de heer prof. dr. ir. R. Rabbinge, te Zuidwolde;

 • i. de heer dr. M.C.Th. Scholten, te Hippolytushoef;

 • j. mevrouw prof. dr. L. Vet, te Wageningen.

Artikel 2

 • 1. Aan de voorzitter van het Adviescollege stikstofproblematiek wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,3.

 • 2. Aan de andere leden van het Adviescollege stikstofproblematiek wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,2.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan het Adviescollege stikstofproblematiek.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven