Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 40100Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning vellen van houtopstand – gemeente Rotterdam

De toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 juni 2016 het tracébesluit A16 Rotterdam vastgesteld. Dit tracébesluit voorziet in de nieuwe 11 km lange rijksweg die de A16 ter hoogte van het Terbregseplein verbindt met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het tracébesluit A16 Rotterdam is op 1 augustus 2017 onherroepelijk geworden.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voor­bereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen, ontheffingen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit A16 Rotterdam is nevenstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van De Groene Boog Construction v.o.f. om een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van houtopstand op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4:11 onder b, lid 4 van de Algemene plaatselijke Verordening van Rotterdam.

Het ontwerpbesluit met kenmerk OMV.19.05.00525 heeft betrekking op het vellen van 16 vergunningplichtige bomen nabij de Hofweg 36 te Rotterdam.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 tijdens kantooruren digitaal ter inzage bij het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Wilhelminaplein 179, 3072 AP Rotterdam. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 010 – 489 63 60.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, ter attentie van het Cluster Stadsontwikkeling, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u bellen via telefoonnummer 010 – 489 63 60.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op dit ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u inwinnen bij het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, telefoon 010 – 489 52 41.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, W. Warmerdam