Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 40080VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerverbod Land in Zicht

Logo Haarlem

Nr. 2019/70994

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de Spaarndamseweg, Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de Spaarndamseweg, Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de Spaarndamseweg, Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte (hierna: SOR);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat ten oosten van de Spaarndamseweg het nieuwbouwproject genaamd ‘Land in Zicht’ is ontwikkeld;

dat in verband met dit project drie nieuwe wegen genaamd Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade gerealiseerd zijn;

dat de Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen (30 km/h);

dat de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie op een erftoegangsweg;

dat de Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade te bereiken zijn via het kruispunt met de Spaarndamseweg;

dat conform het landelijke beleid Duurzaam Veilig het parkeren in een verblijfsgebied binnen de algemene verkeersregels in principe overal moet worden toegestaan;

dat in verband met het openbare aanzien en veiligheid van het nieuwbouwproject het wenselijk is dat de bestuurders daadwerkelijk gebruik maken van de ingerichte parkeervoorzieningen en niet overal langs de betreffende wegen parkeren;

dat een tijdelijk parkeerverbod (zonale toepassing) is ingesteld in 2017 op deze wegen om er voor te zorgen dat voertuigen parkeren op de daarvoor (tijdelijk) ingerichte parkeervoorzieningen;

dat het laden en lossen en het in en uit laten stappen van passagiers op de Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade overal mogelijk blijft;

dat dit tijdelijke parkeerverbod van kracht is tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan Land in Zicht;

dat de hiervoor benoemde tijdelijke verkeersmaatregelen gerealiseerd zijn door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 (zonaal, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het uitvoeren van de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen een verkeersbesluit vereist is;

dat met de bewoners van dit project nu een totaalplan is gemaakt voor parkeren;

dat na wijziging van het bestemmingsplan het besluit om tijdelijke een parkeerverbod in te voeren wordt gewijzigd naar een definitief besluit;

dat voor het wijzigen van een tijdelijk parkeerverbod naar een definitief parkeerverbod de huidige verkeersborden E1 (zonaal, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 worden gehandhaafd;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het instellen van een parkeerverbod(zone) een verkeersbesluit is vereist;

dat de noodzaak van deze verkeersmaatregel belangrijker wordt geacht dan het principe dat parkeren in een verblijfsgebied binnen de algemene verkeersregels overal moet worden toegestaan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt met het treffen van deze verkeersmaatregel;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregel.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

-tot het definitief instellen van een parkeerverbod(zone) door het plaatsen van de verkeersborden E1 (zonaal, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Botterboulevard, Klipperkade en de Tjalkkade;

Situatieschets:

Aldus vastgesteld op 01 02 2019 te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Sylvia van Egmond

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.