Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2019, 39975Vergunningen

Verlenging en wijziging PAMR-vergunning Utility Connect B.V.

11 juli 2019

AT-EZK/7816743

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op grond van de Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning kon Utility Connect B.V. een aanvraag indienen voor de verlenging van de PAMR-vergunning met een periode van vier jaar. Op 2 juli jl. heb ik de aanvraag tot verlenging ontvangen van Utility Connect B.V.

Gelet op het Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018 (het Verlengbaarheidsbesluit), de Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning en het verzoek van Utility Connect B.V. heb ik besloten de vergunning van Utility Connect B.V. te verlengen met een periode van vier jaar tot 18 november 2024 en te wijzigen overeenkomstig het Verlengbaarheidsbesluit.

Overeenkomstig artikel 3 en bijlage 1 van het Verlengbaarheidsbesluit zijn de begripsbepalingen in de vergunning als volgt gewijzigd:

  • ‘mobiele communicatiedienstverlening ten behoeve van besloten gebruikersgroepen’ is vervangen door ‘mobiele communicatie-dienstverlening ten behoeve van besloten netten in de utiliteitssector’;

  • de omschrijving van ‘besloten gebruikersgroep’ is vervangen door ‘besloten net in de utiliteitssector: besloten radiocommunicatienetwerk in de utiliteitssector. Met utiliteitssector wordt hier bedoeld organisaties met een publieke taak op het gebied van energie, water en transportinfrastructuur.’

Deze wijzigingen in de vergunning gaan in vanaf 18 november 2020.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen. De geconsolideerde vergunning is enige dagen na deze publicatie raadpleegbaar via het Nationaal Frequentieregister op de website van Agentschap Telecom.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (11 juli 2019) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom