Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaStaatscourant 2019, 39967VerkeersbesluitenVerkeersbesluit VTH190206

Logo Waterschap Hollandse Delta

Instellen van een fietspad op een gedeelte van de Bovenw eg nabij Strijen

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse delta;

Overwegende het volgende:

Inleiding 

In de huidige situatie zijn wandelaars, fietsers, bromfietsers en gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd vrachtverkeer) toegestaan op de Bovenweg gelegen nabij Strijen.

Op de Bovenweg, tussen de kruising met de Oudendijk en de aansluiting Kievitsstraat, hierna te noemen Bovenweg, geldt een maximum snelheid van

60 km/uur. Mede door de beperkte breedte van de weg en de snelheid van het gemotoriseerde verkeer leidt de combinatie met (brom)fietsers tot onveilige situaties.

In de toekomst wordt de situatie voor het fietsverkeer in de polder het Oudeland van Strijen nader onderzocht. Vooruitlopend hierop is de Bovenweg met een tijdelijke verkeersmaatregel afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer.

Met dit besluit wordt de Bovenweg over een gedeelte bestemd tot (brom)fietspad en is gemotoriseerd verkeer op dat gedeelte definitief niet toegestaan.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen.

Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Situering en beheer van de wegen

De Bovenweg is een erftoegangsweg type 2 en gelegen buiten de bebouwde kom in eigendom van en in beheer en onderhoud bij waterschap Hollandse Delta.

Motivering

Een van de routes door de polder het Oudeland van Strijen (tussen Strijen en de Oudendijk) is via de Bovenweg. Daarbij is deels sprake van doorgaand verkeer (tussen het oosten en westen van de Hoeksche Waard). De Bovenweg is ook onderdeel van de fietsverbinding tussen Strijen en Klaaswaal. De combinatie van het doorgaande verkeer met de vele (brom)fietsers op deze smalle weg leidt tot onveilige situaties. Dit omdat inhalen nauwelijks mogelijk is en het aantal passeerplaatsen of bestaande inritten beperkt is. Ook wandelaars maken geregeld gebruik van de Bovenweg als onderdeel van de recreatieve route door de polder het Oudeland van Strijen.

Voor het gemotoriseerde verkeer is de Waleweg een alternatieve route van en naar de Oudendijk. Ook de Hoekseweg en de Weelsedijk zijn wegen waarover doorgaand verkeer kan rijden.

Bestemmingsverkeer op de Bovenweg blijft overigens toegestaan. De aanliggende percelen blijven bereikbaar vanaf de Oudendijk. Dit, met de gedachte dat het veelal om landbouwpercelen gaat en het bijbehorende verkeer zijn bestemming kent in het landelijk gebied en niet binnen de bebouwde kom van Strijen. Op deze manier wordt er met dit besluit voor gezorgd dat de bereikbaarheid voor belanghebbenden wordt gegarandeerd terwijl de verkeersveiligheid toeneemt.

Omdat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is en het aantal bestemmingen voor vrachtverkeer beperkt, wordt het vrachtwagenverbod ingetrokken.

Het bestemmen van een gedeelte van de Bovenweg tot (brom)fietspad (met de bijbehorende fysieke maatregelen) zorgt vooral voor het verlagen van het aantal motorvoertuigen op de Bovenweg en vergroten van de veiligheid. De langere reistijd via de Waleweg is verwaarloosbaar.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer heeft overleg over dit verkeersbesluit plaatsgevonden met de gemandateerde van de nationale politie.

Uit het overleg is vast komen te staan dat tegen het treffen van de voorgenomen maatregel geen bezwaar bestaat.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Gelet op het bepaalde in regel 7.22 van het register behorende bij het Mandaatbesluit 2018.

Besluit:

 

  • 1.

    het instellen van een (brom)fietspad op een gedeelte van de Bovenweg door het plaatsen van de borden G12A en G12b;

  • 2.

    verwijdering en plaatsing van de borden conform de bij dit besluit behorende tekening met nummer: 19501A01. 

  •  

 

Ridderkerk, 11 juli 2019.

 

Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta,  

P. Schakel, hoofd afdeling Vergunningverlening, Toelicht en Handhaving

 

 

Beroep instellen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een verkeersbesluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het verkeersbesluit ter inzage is gelegd, tegen de vergunning beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht. Het postadres van de Rechtbank Rotterdam is postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over het ontwerpverkeersbesluit.

 

Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook kunt u via deze site de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor het instellen van beroep en het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.