Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StaphorstStaatscourant 2019, 39949Ruimtelijke plannenVERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING RECHTERENSWEG 25 TE STAPHORST

Logo Staphorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst maken bekend dat zij overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2.1 lid 1 onder a en c , 2.12 lid 1 sub a onder 3 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de ligboxenstal voor een melkveebedrijf gevestigd op het genoemd perceel.

De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Voor het project is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk. Deze is afgegeven op 2 juli 2019.

De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt voor een ieder vanaf woensdag 17 juli 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving. Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Ook is het plan in pdf-formaat te raadplegen via de website www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Omgevingsvergunning – verleend’. Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Door middel van de zoekfunctie kunt u bij invoering van het volgende plannummer NL.IMRO.0180.5132019001-VS01 het plan vinden. De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://roplannen.gemeentedocumenten.nl/staphorstplannen/NL.IMRO.0180.5132019001-.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen tegen de verleende omgevingsvergunning. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht omtrent het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een beroepstermijn van zes weken, welke begint op de dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij rechtbank Overijssel, sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De indiener van een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.