Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2019, 39915Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Strand Horst, Ermelo

Logo Ermelo

Bestemmingsplan vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 4 juli 2019 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst. Hierbij heeft zij tevens wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst.

 

Strand Horst vormt de oostoever van het Nuldernauw en ligt op de overgang van het Nuldernauw naar het Wolderwijd. Het gebied ligt ten zuidwesten van Harderwijk en ten westen van de rijksweg A28. In het noordoosten gaat het gebied over in de oevers nabij Harderwijk en in het zuidwesten in Strand Nulde. De westgrens is gelegen op de gemeentegrens met Zeewolde en ligt in het Nuldernauw.

 

Het bestemmingsplan biedt de basis voor (her)ontwikkeling ter verbetering van het gebied. Versterking van de sector recreatie en toerisme met daarbij een kwaliteitsimpuls van het gehele gebied staan centraal. Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met architectonische en landschappelijke uitgangspunten voor de ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is afgestemd op actuele wet- en regelgeving en beleidskaders en faciliteert binnen die kaders diverse ontwikkelingen.

 

De gemeenteraad heeft bij vaststelling diverse wijzigingen in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan aangebracht. Aanleiding voor een deel van deze wijzigingen zijn de naar voren gebrachte zienswijzen. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd. Meer informatie hierover is te vinden in de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’, die bij de stukken ter inzage ligt.

 

Besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder is voor de actualisatie van bestemmingsplan Strand Horst een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op een aantal gevels van de nieuwe toegestane bedrijfswoningen in het bestemmingsplan Strand Horst, boven de volgens de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 decibel zal komen te liggen. Het geluid is afkomstig van het wegverkeer op de autosnelweg A28, Palmbosweg en Buitenbrinkweg. Het is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen de norm wordt gebleven. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders, op grond van de Wet geluidhinder, besloten hogere grenswaarden vast te stellen.

 

Vervolgprocedure

Het raadsbesluit ligt met het vastgesteld bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, inclusief

het besluit hogere grenswaarden met bijbehorende stukken, met ingang van 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019, voor ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via ermelo.nl of telefonisch op 0341 56 73 21. Het raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan Strand Horst, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPstrandhorst-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

 

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit van het college van burgemeester en

wethouders tot vaststelling van hogere grenswaarden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp plan/besluit hebben kenbaar gemaakt.

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerp plan/besluit kenbaar te maken.

  • Belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

 

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan danwel het besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden niet op. De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Ermelo, 11 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.