Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 39904Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Sint Anthonis, Boxmeerseweg 20''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van het bepaalde in artkel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ''Buitengebied Sint Anthonis, Boxmeerseweg 20'' (NL.IMRO.1702.8BPboxmeerseweg20-VA01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

In zijn vergadering van 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis het bestemmingsplan ''Buitengebied Sint Anthonis, Boxmeerseweg 20'' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp, zoals dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen.

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ''Agrarisch - Intensieve veehouderij'' in de bestemming ''Agrarisch - Paardenhouderij'' ten behoeve van de vestiging van een paardenhouderij. Het intensieve veehouderijbedrijf ter plekke zal hiertoe worden beëindigd.

Wijzigingen

Wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op enkele tekstuele aanvullingen van de toelichting en de regels ter tegemoetkoming van de ingediende zienswijze.

In de nota van zienswijzen behorende bij het raadsbesluit is een overzicht opgenomen van deze wijzigingen.

Reageren op het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 16 juli 2019 voor de duur van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 16 juli 2019 gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

- De belanghebbende die tijdig bij de raad een zienswijze heeft ingebracht;

- De belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad heeft ingebracht;

- Eenieder die bezwaren heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Bestemmingsplan in werking

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien echter beroep is ingesteld en er een verzoek om voorlopige voorziening is ingedind binnen de beroepstermijn, treedt het besluit van de gemeenteraad ingevolge artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het bestemmingsplan niet? Neem dan gerust contact op met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888 of MendyvanLiempt@SintAnthonis.nl

Sint Anthonis, 15 juli 2019