Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 39824Besluiten van algemene strekkingBekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk

Logo Noordwijk

Aanwijzing

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat het bij besluit van 9 juli 2019 op grond van artikel 6 Wvg, de op de inventarisatielijst met kadastrale tekening nader aangegeven gronden een en ander naar de stand van de openbare registers per 8 juli 2019, voorlopig heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant en geldt voor een termijn van drie maanden (publicatie Staatscourant: 11 juli 2019).

 

Ter inzage

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met het conceptvoorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met het daarop aanwezen percelen, de naam van de eigenaren alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 12 juli 2019 in het gemeentehuis van Noordwijk (Voorstraat 42) voor een ieder kosteloos ter inzage gedurende de openingstijden.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de gemeente Noordwijk moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen.

Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de rechthebbenden op het perceel tot verkoop willen overgaan. De eigenaren en de beperkt gerechtigden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad een besluit tot aanwijzing te nemen ter bestendiging van de voorlopige aanwijzing. Gebeurt dit niet, dan is de voorlopige aanwijzing vervallen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding door de gemeenteraad kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande 12 juli 2019, schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het conceptraadsvoorstel naar voren brengen. Indien belanghebbenden mondeling hun zienswijzen bekend willen maken dan dienen zij contact tijdens kantoortijden (08:30 tot 17:00) op te nemen met mevrouw M.E. Stuurop telefoonnummer 071-3660316 of met de heer R.B.C. van Stein telefoonnummer 071-3660321.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

 

  • a.

   de naam en het adres van de indiener;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is;

  • d.

   de gronden van het bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook dient u een kopie van uw ingediende bezwaarschrift mee te sturen.

 

Indien de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en wethouders bestendigt in een raadsbesluit, kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht eveneens bezwaar (en eventueel beroep) maken tegen het raadsbesluit. Indien belanghebbenden er voor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het raadsbesluit.