Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 39741Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Parkeren Geldrop-Mierlo”

Logo Geldrop-Mierlo

 

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 19 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen het vastgestelde bestemmingsplan “parkeren Geldrop-Mierlo” en de vastgestelde beheersverordening “parkeren Geldrop-Mierlo” . Het bestemmingsplan en de beheersverordening zijn door de raad van Geldrop-Mierlo op 17 juni 2019 vastgesteld.

 

aanleiding

Parkeernormen worden tegenwoordig niet meer in de bouwverordening opgenomen. Dat betekent dat parkeernormen in de ruimtelijke plannen zelf geregeld moet worden. In Geldrop-Mierlo gelden twee soorten ruimtelijke plannen: bestemmingsplannen en beheersverordeningen. In nieuwe plannen wordt al een parkeerregeling opgenomen, maar in de oudere plannen is dat niet gebeurd, omdat toen de bouwverordening nog het toetsingskader was.

 

De gemeente Geldrop-Mierlo is van plan om in alle ruimtelijke plannen eenzelfde regeling op te nemen op basis waarvan aan de parkeernormen kan worden getoetst.

 

Een eenvoudige manier om in één keer alle plannen te voorzien van een juiste regeling, is het opstellen van een Parapluplan. Om ervoor te zorgen dat de parkeerbeleidsregels over parkeernormen in álle ruimtelijke plannen van de gemeente Geldrop-Mierlo worden opgenomen, is niet alleen een parapluherziening voor de bestemmingsplannen opgesteld, maar ook een parapluherziening voor de beheersverordeningen.. De regelingen in het paraplubestemmingsplan en in de paraplubeheersverordening zijn inhoudelijk gelijk.

 

Inzage en beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

 

Gedurende de genoemde termijn van de ter inzagelegging kunnen belanghebbenden- die in de ontwerpfase van het bestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend- beroep instellen tegen het bestemmingsplan. Het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de beroepstermijn kan tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. Ook kan op grond van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht beroep ingesteld worden door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend in de ontwerp-fase.

 

Een beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Aan het instellen van een beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 

Voor een beheersverordening geldt geen voorbereidingsprocedure. Het is niet mogelijk beroep in te instellen tegen de vastgestelde beheersverordening, maar alleen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

 

Meer informatie

Voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met cluster Ontwerp. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 040. Het bestemmingsplan is ook in te zien op  onze website en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

 

Geldrop, 18 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

N.J.H. Scheltens D.H. Schmalschläger

secretaris burgemeester