Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2019, 39613VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Gemeente Tiel - Verkeersmaatregelen Fruitcorso en Braderie 2019 - diverse wegen binnen gemeente Tiel

Logo Tiel

 

BESLUIT

Verkeersbesluit

verkeersmaatregelen Fruitcorso - BRADERIE 2019

Nr. VB2019021

Gelet op

Artikel 18, eerst lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994;

Het besluit van 7 april 2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de manager van Team Werkvoorbereiding en Uitvoering.

Aanleiding voor het verkeersbesluit

In verband met de jaarlijkse evenementenweekenden in Tiel (Appelpop, Fruitcorso en braderie) worden een aantal verkeersmaatregelen genomen. Omdat er in beide weekenden sprake is van jaarlijks terugkerende evenementen waarbij veel (verkeers)belangen betrokken zijn, is er een tweetal verkeersbesluiten noodzakelijk. Voor zover maatregelen op gebied van openbare veiligheid en crowd management beïnvloed worden door of invloed hebben op mobiliteit is zijn deze integraal afgestemd. Dit verkeersbesluit betreft de verkeersmaatregelen ten behoeve van het Fruitcorso en de Braderie. In een separaat verkeersbesluit worden de verkeersmaatregelen ten behoeve van Appelpop genomen.

Dit jaar vindt Fruitcorso plaats van zaterdag 21 september 2019 tot en met maandag 23 september 2019. De braderie vindt plaats tijdens het Fruitcorso op zondag 22 september 2019.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Uit het oogpunt van het verzekeren van veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om tussen vrijdag 6 september 2019 en dinsdag 24 september 2019 verkeersmaatregelen te nemen. Dit houdt in dat de hieronder vermelde wegen (geheel of gedeeltelijk) gesloten zijn verklaard voor voertuigen en/of dat hiervoor een stopverbod/parkeerverbod of een anders genoemde gebod of verbod van kracht zal zijn. Zie daarvoor ook de tekeningen bijgevoegde bij dit besluit.

Hierbij zijn de volgende punten in de overwegingen meegenomen:

 

 • 1.

  De bereikbaarheid van de hulpdiensten zo veel mogelijk moet worden gewaarborgd en daarmee de veiligheid van de inwoners van Tiel.

 • 2.

  Er zo min mogelijk (parkeer)overlast mag ontstaan voor bewoners dicht bij het evenementengebied, maar dat dit in evenwicht is met de eventuele overlast door de opgelegde beperkingen.

 • 3.

  Veiligheidsplannen van de organiserende partijen en het crowd managementplan van de gemeente Tiel (voor zover de punten die invloed hebben op of beïnvloed worden door mobiliteitsmaatregelen).

 • 4.

  De bereikbaarheid voor bezoekers van de evenementen is gewaarborgd en duidelijk is.

 • 5.

  De opzet van de evenementenweekenden onderling (Appelpop vindt een week eerder plaats) en dat dit invloed heeft op de te nemen verkeersmaatregelen.

 • 6.

  Het feit dat er sprake is van een afgesloten (betaald) parcours bij het Fruitcorso.

 • 7.

  De afsluitingen door de nieuwe opzet langer duren, maar wel eenduidiger zullen zijn voor de weggebruiker.

 • 8.

  De ervaringen en verbeterpunten vanuit de evaluaties van de voorafgaande jaren worden meegenomen (met name de evaluatie van 2018).

 • 9.

  De evaluaties van 2017 en 2018 hebben aangetoond dat er voldoende gratis parkeerruimte georganiseerd in Tiel (2 keer zoveel als regulier en extra verkeersregelaars) en dat in combinatie met beperkte afsluitingen geen extra overlast ontstaat.

 • 10.

  De calamiteitenroutes te allen tijden vrij moeten blijven van foutief geparkeerde auto's.

 • 11

  Het verplaatsen van de corsoroute (ten opzichte van 2017) en verplaatsen naar het 3e weekend van september tot gevolg heeft dat zowel de parkeerplaats Santwycksepoort., Waalkade, de nieuwe Parkeergarage als alle parkeerterrein die rondom de Teisterbantlaan en Spoorstraat gebruikt kunnen worden voor het parkeren van bezoekers. Parkeerterrein Taluud kan echter niet meer gebruikt worden.

 • 12

  Het niet meer gebruiken van o.a. de Nieuwe Tielseweg, Heiligestraat en Brugstraat op de route van het Fruitcorso sinds 2017, tot gevolg heeft dat de stad over de Nieuwe Tielseweg van Oost naar West verbonden blijft tijdens het evenement. Dit heeft naast een bestere bereikbaarheid ook tot gevolg dat er minder afsluitingen noodzakelijk zijn;

 • 13

  Er geen grote afsluitingen zijn, dit wordt gecompenseerd door meer beschikbare parkeerplaatsen in Tiel te faciliteren (circa tweemaal zoveel) in combinatie met meer (flex)verkeersregelaars.

 • 14

  In de evaluatie van 2018 zijn op details opmerkingen geplaatst betreffende het bijsturen van enkele verkeersmaatregelen die ook dit jaar weer van kracht zijn. Deze zijn verwerkt in het totale verkeersmaatregelenpakket van Fruitcorso en Braderie 2019.

 • 15

  Opmerkingen en adviezen van alle hulpdiensten (Politie, Brandweer en GHOR), organisatoren en andere belanghebbenden vanuit de diverse veiligheidsoverleggen (tot en met juni 2019) en individueel mobiliteitsoverleg met de organisatoren (in juni 2019) en Hart van Tiel (juni 2019) zijn in de afweging van dit verkeersbesluit meegenomen, voor zover deze betrekking hebben op zaken betreffende mobiliteit of zaken die direct invloed hebben op mobiliteit.

 • 16

  Infrastructurele veranderingen binnen de gemeente Tiel.

 • 17

  De werkzaamheden tijdens op- en afbouw veilig moeten kunnen plaatsvinden, zowel voor de bouwmedewerkers alswel voor de weggebruiker.

 • 18

  Het feit dat de binnenstad voor bestemmingsverkeer bereikbaar blijft via normale route, maar dat het uitrijden van de binnenstad slechts op één manier mogelijk is (zie plattegrondtekening).

 

Advies van de hulpdiensten

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft op 25 juni 2019 is tevens schriftelijk advies gevraagd aan de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland. Op 8 juli 2019 is door hem het volgende schriftelijke advies uitgebracht:

 

“Indien de maatregelen worden uitgevoerd op de in het (U)BABW voorgeschreven wijze,

daarbij de omschrijving en motivatie van het bijgevoegde concept verkeersbesluit in

ogenschouw nemende, zijn er voor de politie geen bezwaren in verband met de juridische

handhaafbaarheid. De politie gaat alsdan akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.”

  

Besluit:

 

 • 1.

  1. de volgende wegen of weggedeelte(n) gesloten te verklaren voor voertuigen door plaatsing van de borden conform model C1 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990 en door middelvan verkeersregelaars ontheffing te verlenen op de geslotenverklaring C1 aan bepaalde doelgroepen die onder andere in dit verkeersbesluit benoemd worden:

 

 • 1.

  A. Ten behoeve van de opening van de corsoweek, de kermis en de tentoonstelling (Fruitcorso) :

Kalverbos en Sint Walburg op:

donderdag 12 september 2019 vanaf 15:00 uur tot en met vrijdag 13 september 2019 - 02:00 uur.

 

Kalverbos en Sint Walburg (gedeelte Binnenmolenstraat-Sint Walburgbinnensingel), Oliemolenwal op:

zaterdag 21 september 2019 – 24.00 uur (of zoveel eerder bij eerder vrijgeven parcours) tot dinsdag 24 september 2019 – 12.00 uur.

 

Veemarkt (inclusief Ventweg) en Burgemeester Hasselmanplein (inclusief parkeerterrrein Burgemeester Hasselmanplein) op: zaterdag 21 september 2019 – 24.00 uur (of zoveel eerder bij eerder vrijgeven parcours) tot dinsdag 24 september 2019 – 07.00 uur.

 

 • 1.

  B. Ten behoeve van het rondtrekken van praalwagens en het rijden van de Wielerkoers (Fruitcorso en Wielerronde) :

Alle straten gelegen op of binnen het parcours: Veemarkt (inclusief Ventweg), Prinses Beatrixlaan, Doctor Schaepmanstraat, Stationsplein (westzijde), Stationsweg, Jacob Cremerstraat, Het Taluud, Voor de Kijkuit, Burgemeester Hasselmanplein op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 07:00 uur tot 24:00 uur (of zoveel eerder, vrijgeven van het parcours door de politie).

 

Molenstraatje, Stationsstraat (gedeelte tussen Lingedijk en Molenstraatje), Lingedijk (tussen Jacob Cremerstraat en Stationsstraat) op:

Zaterdag 21 september 2019 – 12.00 uur tot 24.00 uur

  

 • 1.

  C. De wegen die leiden naar het parcours (Fruitcorso en Wielerronde) :

Lingedijk (gedeelte J.D. van Leeuwenstraat tot Jacob Cremerstraat), Voor de Kijkuit (gedeelte tussen Burgemeester Hasselmanplein en Groenlandstraatje), Konijnenwal (tussen Voor de Kijkuit en Groenlandstraatje, Prinses Beatrixlaan (gedeelte tussen Meester Thorbeckestraat en Doctor Schaepmanstraat), Spoorstraat (tussen parkeerterrein Vrije Markt en Stationsplein), Meester Thorbeckstraat, Meester Tydemanstraat, Meester Troelstrastraat, Heiligestraat (tussen Violierstraat en Prinses Beatrixlaan), Kalverbos en Sint Walburg (gedeelte tussen Binnenmolenstraat en Sint Walburgbinnensingel) en het NS P&R terrein aan de zuidzijde van het spoor op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 07:00 uur tot 24:00 uur of zoveel eerder (vrijgeven van het parcours door de politie). Dit met uitzonderingen van ontheffinghouders, hulpdiensten en gemeentevoertuigen.

 

Lingedijk (gedeelte J.D. van Leeuwenstraat tot Jacob Cremerstraat) op:

Zaterdag 21 september 2019 – 12.00 uur tot 24.00 uur

 

Oliemolenwal op:

Zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur (dit met uitzondering van ontheffinghoudes, hulpdiensten en gemeentevoertuigen, tevens uit het uitrijden van de Oliemolenwal aan de zijde van het Kalverbos voor bevoorrading mogelijk tot zaterdag 21 september 2019 - 10.00 uur.

 

 • 1.

  D. Ten behoeve van de Braderie :

Papesteeg (gedeelte tussen Rozenstraat en Scheeringlaan), Scheeringlaan (gedeelte tussen Violierstraat en Papesteeg), Prinses Beatrixlaan (gedeelte tussen Scheeringlaan en Heiligestraat), Heiligestraat (gedeelte tussen Violierstraat en Prinses Beatrixlaan), Prinses Beatrixlaan (tussen Papesteeg en Molenstraatje), Doctor Scheapmanstraat, Stationsplein, Meester Thorbeckestraat, Meester Tydemanstraat, Meester Troelstrastraat:

zondag 22 september 2019 vanaf 05:00 uur tot 20:00 uur.

E. Aanvullend ten behoeve van op- en afbouw Fruitcorso Kalverbos op:

Maandag 9 september 2019 tussen 08.00 uur en 21.00 uur.

 

Het parkeerterrein Burgemeester Hasselmanplein en de Ventweg van de Veemarkt op:

Donderdag 19 september 2019 – 07.00 uur tot zaterdag 21 september 2019 – 07.00 uur.

 

Het parkeerterrein Het Taluud vanaf woensdag 18 september 2019 - 07.00 uur tot zaterdag 21 september 2019 – 07.00 uur en zaterdag 21 september 2019 - 24.00 uur tot dinsdag 24 september 2019 - 24.00 uur.

 

Veemarkt, Kalverbos, Sint Walburg (deel tussen Binnenolenstraat en Sint Walburgbinnelsingel) en deel Burgemeester Hasselmanplein vanaf vrijdag 20 september 2019 - 07.00 uur tot zaterdag 21 september 2019 - 07.00 uur (uitgaand verkeer vanaf de Oliemolenwal richting Voor de Kijkuit/Stationsstraat blijft mogelijk tot zaterdag 21 september 2019 - 10.00 uur).

 

Spoorstraat (gedeelte gelegen tussen de Papesteeg en Mr.Thorbeckestraat) op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 05:00 uur tot 07:00 uur

 

Vrije Markt parkeerplaats aan de Spoorstraat op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 05.00 uur tot 09.00 uur

F. Ten behoeve van het reserveren van parkeergelegenheid crew en kraamhouders Fruitcorso Het parkeerterrein Vrije Markt (zijde Papesteeg) uitgezonderd voertuigen met accreditatie CREW op:

Zaterdag 21 september 2019 - 07.00 uur tot en met zondag 22 september 2019 – 20.00 uur. Dit alles uitgezonderd toegang voor hulpdiensten, ontheffingshouders en gemeentevoertuigen.

  

 • 1.

  2. Op de volgende wegen éénrichtingsverkeer, verplichte rijrichting en/of voorrangsregelingen instellen door plaatsing van de borden conform de modellen C2, C3 en waar nodig C4, D5, D6 en L8 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990:

  • 1.

   A. In verband met Fruitcorso :

Op de Boerhaavelaan (gedeelte) tussen de Burgemeester Meslaan en de Burgemeester Stolklaan) wordt een verplichte rijrichting ingesteld komende vanaf de Burgemeester Stolklaan richting de Burgemeester Meslaan op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur.

   

B. In verband met Braderie:

In het Molenstraatje is het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven op:

zondag 22 september 2019 vanaf 05:00 uur tot 20:00 uur.

 

 • 1.

  3. Een parkeerverbod en/of stopverbod en instellen door plaatsing van de borden conform model E1, E2 en E4 (en onderbord OB62) van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990:

 • 2.

  A. Stopverbod ten behoeve van Fruitcorso :

Veerweg Wamelzijde – vanaf voetveer tot aan Waalbandijk (uitgezonderd gemarkeerde parkeervakken)

zaterdag 21 september 2019 vanaf 07:00 uur tot zaterdag 21 september 2019 - 24:00 uur.

 

Op de Boerhaavelaan (gedeelte tussen de Burgemeester Meslaan en de Burgemeester Stolklaan) aan beide zijden van de weg op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur (uitgezonderd lijnbussen).

 

Langs de straten van het parcours (allen straten beide zijden van de weg, uitgezonderd de parkeervakken.

Doctor Scheapmanstraat, Stationsplein (oostzijde), Stationsweg, Stationsstraat, Lingedijk (tussen Stationsweg en J.D.van Leeuwenstraat, Jacob Cremerstraat, Het Taluud, Voor de Kijkuit (tussen Burgemeester Hasselmanplein en Groenlandstraatje), Burgemeester Hasselmanplein, Veemarkt, Ventweg Veemarkt, Prinses Beatrixlaan (tussen Veemarkt en Heiligestraat en het Molenstraatje op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur.

 

Violierstraat (zuidzijde rijbaan) op:

Zaterdag 21 september 2019 - 07.00 uur tot en met zondag 22 september 20.00 uur

 

Begoniastraat (beiden zijden van de rijbaan tussen Violiersstraat en huisnummer 2) op:

Vrijdag 20 september 2019 – 12.00 uur tot en met maandag 23 september 2019 – 12.00 uur.

  

 • 1.

  B. Stopverbod ten behoeve van de calamiteitenroutes :

Ten behoeve van route 1 (afrit 32-A15) en 1a (afrit 33-A15); Diderick Vijghstraat (gedeelte tussen Wadenoijenlaan en stoep Ophemertsedijk, één zijde) en Hertog Arnoldstraat (gedeelte tussen stoep Ophemertsedijk en Hertog Reinaldlaan, één zijde) op:

Zaterdag 21 september 2019 - 07.00 uur tot en met zondag 22 september 2019 – 19.00 uur

 

Ten behoeve van route 2 (afrit 33-A15) en route 2a (afrit 34-A15) zijn er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

 

 • 1.

  C. Stopverbod ten behoeve van hulpdienstdoorsteken parcours :

Stationsplein op:

Zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur. Het betreft het verhardde pleingedeelte en beide kanten van de weg aan de westzijde.

 

D. Parkeergebod ten behoeve van het vrijhouden van parkeervoorzieningen en parkeerstroken (E4, met onderbord ‘mvan…tot…)

Op de parkeerstroken en parkeervakken aan het Kalverbos (beide zijden) en de Sint Walburg (alleen zijde Kalverbos) op: Vrijdag 30 augustus 2019 – 07.00 uur tot zaterdag 31 augustus 2019 – 18.00 uur.

 

Op de parkeerstroken en parkeervakken aan het Kalverbos (beide zijden) en de Sint Walburg (alleen zijde Kalverbos) op: Vrijdag 6 september 2019 – 07.00 uur tot woensdag 25 september 2019 – 18.00 uur.

 

Op de parkeervakken aan de Sint Walburg (zijde bebouwing) op: Vrijdag 20 september 2019 – 18.00 uur tot maandag 23 september 2019 – 23.00 uur.

 

Op de parkeervakken langs de Spoorstraat (t.h.v. Secunda) op:

Vrijdag 20 september 2019 – 18.00 uur tot zaterdag 21 september 2019 – 09.00 uur

 

Langs de straten van het parcours en eventueel aanliggende straten (allen straten beide zijden van de weg).

Doctor Scheapmanstraat, Stationsplein (oostzijde), Stationsweg, Stationsstraat, Lingedijk (tussen Stationsweg en J.D.van Leeuwenstraat, Jacob Cremerstraat, Het Taluud, Voor de Kijkuit (tussen Burgemeester Hasselmanplein en Groenlandstraatje), Burgemeester Hasselmanplein, Veemarkt, Ventweg Veemarkt, Prinses Beatrixlaan (tussen Veemarkt en Heiligestraat en het Molenstraatje op:

zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur

 

Op de parkeerstroken en parkeervakken aan de Meester Thorbeckestraat, Doctor Schaepmanstraat, Prinses Beatrixlaan, Stationsplein en Molenstraatje op:

zondag 22 september 2019 vanaf 00.00 uur tot 20:00 uur.

 

De haakse parkeerstroken aan de Scheeringlaan (gedeelte tussen Violierstraat en Papesteeg), de parkeervakken – en parkeerstroken op de Meester Troelstrastraat op:

vrijdag 20 september 2019 vanaf 15:00 uur tot en met maandag 23 september 2019 – 12.00 uur.

 

 • 1.

  4. een verbod instellen voor het stallen van (brom)fietsen door plaatsing van de borden conform model E3 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990: Kalverbos (oostzijde), Hoogeindsestraat, Chasséstraatje en Hoogeinde (gedeelte tussen Gasthuisstraat en Hoogeindsestraat op:

Zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot en met zondag 22 september 2019 - 20:00 uur (uitgezonderd fietsenrekken en plaatsen tegen fietsnietjes).

 

5. Het inrichten van een (tijdelijke) taxistandplaats door plaatsing van de borden conform model E5 van Bijlage 1, behorende bij het RVV 1990:Alternatieve taxistandplaats op de Spoorstraat bij het NS-station tegenover het busstation (ventweg Spoorstraat) op:

Zaterdag 21 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur.

 

 • 1.

  6. Het inrichten van gehandicaptenparkeerplaatsen door plaatsing van de borden conform model E6 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990:Parkeervakken en parkeerhavens gelegen langs de Spoorstraat (Parkeerstrook ten westen van het busstation en een gedeelte van de parkeerstrook bij kringloopwinkel Secunda) en op het parkeerterrein van het ROC aan de Voor de Kijkuit op zaterdag 21 september 2019 vanaf 07:00 uur tot en met zondag 22 september 2019 - 20:00 uur.

 • 2.

  7. Tijdelijke hinder en verkeersregeling door verkeersregelaars ten behoeve van het verplaatsen van de corsowagens van/naar tentoonstellingslocaties en naar de corsodorpen (opstellen convoi exceptionel)

Veemarkt, Kalverbos en Burgemeester Hasselmanplein:

Maandag 23 september 2019 vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur.

 

 • 1.

  8. Het instellen van een (tijdelijke) algemene wegsleepregeling in heel de gemeente Tiel ten behoeve van diverse locaties op calamiteitenroutes, vergunninghouderszones rondom het centrum, betaald parkeerterreinen die afgesloten worden en de evenemententerreinen. Ter plaatse worden de locaties specifiek aangegeven met onderborden 'wegsleepregeling' (OB304):Vanaf vrijdag 30 augustus 2019 tot en met woensdag 25 september 2019.

 • 1.

   

  • 1.

   9. bovenstaande maatregelen zijn weergegeven op de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte plattegrondtekeningen als behorend bij dit verkeersbesluit.

  

Tiel, 10 juli 2019,

burgemeester en wethouders,

namens hen,

teammanager Werkvoorbereiding en Uitvoering

   

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met ons besluit? Neem dan contact met ons op. Dan leggen we het besluit uit. Bent u het na onze uitleg nog steeds niet met het besluit eens? Dan kunt u bezwaar maken.

 

Hoe maakt u bezwaar?

U maakt bezwaar met een brief. Zet in de brief:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met het besluit

 • 5.

  uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar: Burgemeester en wethouders gemeente Tiel T.a.v. Juridische Zaken Postbus 6325 4000 HH Tiel

 

Zes weken na de verzenddatum moet uw bezwaar bij ons binnen zijn.