Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 39440Ruimtelijke plannenBESTEMMINGSPLAN ‘STANDDAARBUITEN, VLIETWEG 4B’, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2019 het bestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft de planologische regeling voor het vergroten van het bestaande bouwvlak om vervolgens een bedrijfsgebouw te realiseren voor de teelt van champignons, shiitake en oesterzwammen in het buitengebied van Standdaarbuiten.

Het vastgestelde plan ligt vanaf 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.