Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 39377VergunningenKennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Gooise Meren voor het ruimtelijk mogelijk maken van het realiseren 82 wooneenheden aan de Zwartweg 6-8 te Bussum (HZ_WABO-18-0550)

Logo Gooise Meren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren heeft het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het ruimtelijk mogelijk maken van het realiseren van 82 wooneenheden in het voormalige kantoorpand aan de Zwartweg 6-8.

Op grond van artikel 2.27 lid 1 van de Wabo heeft de gemeenteraad van Bussum op 3 juli 2019 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning tot het afwijken van het bestemmingsplan Stedelijk Gebied.

De afwijkingen betreffen:

 

 • 1.

  Het op grond van het bestemmingsplan toegestane maximaal aantal wooneenheden wordt overschreden. Gevraagd wordt 82 wooneenheden waar 34 zijn toegestaan;

 • 2.

  De maximale bouwhoogte voor het volume aan de Zwarteweg wordt overschreden. Gevraagd wordt 16.85 meter waar 16 meter is toegestaan;

 • 3.

  De maximale bouwhoogte voor het volume langs het spoor wordt overschreden. Gevraagd wordt 20.43 meter waar 19 meter is toegestaan;

 • 4.

  Er wordt gebouwd op gronden met de bestemming Tuin. Dit betreft de uitbreiding van het volume langs het spoor.

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de aanvraag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing.

Dit wil zeggen dat de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 .

 

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder 

Uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van het spoorverkeer de geluidbelasting op de gevels van de het gebouw niet geheel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder (Wgh). Omdat is gebleken dat geluidsreducerende (bron)maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, heeft het college op 22 mei 2018, op grond van het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder, besloten voor de overschrijdingen hogere grenswaarden te verlenen.  

 

Inloopmoment

Tevens zal er op woensdag 24 juli 2019 van 17:00 tot 19:00uur een inloopmoment worden georganiseerd, waar informatie en/of een nadere toelichting kan worden verkregen over de inhoud van het plan. De inloop vindt plaats in de kantine van het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 te Bussum.

 

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken (met ingang van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019) kan een ieder zijn of haar zienswijze (schriftelijk of mondeling) omtrent de ontwerpvergunning danwel het ontwerpbesluit Wet Geluidhinder indienen bij het college van burgemeester en wethouders en of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad.

 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan college of aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 6000, 1400 HA Bussum, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpvergunning Zwarteweg 6-8 of ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zwartweg 6-8;

Mondelinge zienswijzen kunnen enkel tijdens openingstijden en uitsluitend Na het maken vaneen  afspraak naar voren worden gebracht.

 

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, na vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan  beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw W. Verbeek via 035-207 00 00