Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 39293Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid en 4, tweede lid, van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 15 mei 2019 worden voor een periode van vier maanden tot lid van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas benoemd:

  • a. de heer mr. F.M. Mulder, te Heemstede, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw mr. G.M. Van den Broek, te Utrecht;

  • c. de heer K. Mijnheer RA, te Wezep.

Artikel 2

  • 1. Aan de voorzitter van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas benoemd wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18, trede 10 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,6.

  • 2. Aan de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16, trede 10 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,6.

Artikel 3

Personen die een functie vervullen bij instellingen of organisaties als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ontvangen geen vergoeding op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Artikel 4

Artikel 3, eerste lid, van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas komt te luiden:

  • 1. De adviescommissie brengt uiterlijk binnen vier maanden, nadat de voorzitter en andere leden van de adviescommissie in een separaat benoemingsbesluit zijn benoemd, haar schriftelijke advies uit aan de minister.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes