Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2019, 39168VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit parkeerverbod Panoramaweg Gulpen

Logo Gulpen-Wittem

G.19.01457

College van Burgemeester en Wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Rekening houdend met:

- Dat de Panoramaweg een zeer smalle weg is met een breedte van ongeveer 3 meter.

- Dat de Panoramaweg zeer divers is qua gebruikers, zowel landbouwverkeer als toeristisch verkeer, fietsverkeer etcetera.

- Dat de Panoramaweg wordt gebruikt door landbouwverkeer naar aanliggende en verderop liggende percelen.

- Dat geparkeerde voertuigen op de weg of in de berm, de weg nog verder versmallen waardoor landbouwverkeer maar ook eventuele hulpdiensten worden gehinderd in de doorgang.

- Dat in principe een doorgang van 3,5 meter moet worden gegarandeerd bij het parkeren van een voertuig, vanwege de geringe breedte van de weg is dit praktisch onmogelijk en parkeren volledig in de berm is hier eveneens niet wenselijk

- Dat de Panoramaweg is gecategoriseerd als ETW type II, waar een breedte is gewenst van 3,5 tot 5,5 meter. Met een breedte van 3 meter wordt hier niet aan voldaan.

- Dat er voldoende parkeergelegenheid is op de Gulperberg, tegenover Panoramaweg 1B. Tevens zijn er voor wandelaars voldoende parkeergelegenheden aan de voet van de Gulperberg.

- Dat ter hoogte van het uitzichtspunt, 2 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd gereserveerd voor mindervaliden.

- Dat de Panoramaweg onveranderd onbeperkt blijft opengesteld voor alle verkeersdeelnemers.

- Dat het instellen van een parkeerverbod is niet in strijd met de wensbeelden zoals deze zijn genoemd in het GVVP uit 2008.

- Dat het instellen van een parkeerverbod in lijn is met de in het gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg gestelde ambitie om parkeren zoveel mogelijk plaats te laten vinden op parkeerterreinen op en rondom de Gulperberg, om het landelijke karakter zoveel mogelijk te behouden. 

- Dat dit ontwerp verkeersbesluit kenbaar wordt gemaakt in ‘VIA Gulpen-Wittem’ en ‘Staatscourant’, vanaf 10 juli 2019 en vervolgens 6 weken ter inzage wordt gelegd. 

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat 1. de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat 2. maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Het plaatsen van borden E1 aan beide zeiden van de weg ter hoogte van Panoramaweg 1b in de rijrichting van de Berghem, en het plaatsen van verkeersborden E1 aan beide zijden van de weg ter hoogte van de Berghem in de rijrichting Gulperbergweg.

 

Motivering

De Panoramaweg is een vooral in het toeristisch hoogseizoen veelgebruikte weg door wandelaars, fietsers, maar ook toertochten per auto en het bereiken van de horeca en camping op de Gulperberg. Daarnaast is de weg van belang voor boeren, om via deze weg hun percelen te kunnen bereiken. Vanwege de geringe breedte botsen de belangen van de verschillende weggebruikers met elkaar. Omdat deze weg vanuit de historie al gebruikt wordt door landbouwverkeer en de alternatieven voor landbouwverkeer enerzijds veel extra kilometers kosten. Anderzijds zorgen voor veel meer overlast in de dorpskern van Gulpen met het passeren van een middelbare school, zwembad- en sportcomplex en drukke wegen. Is het gewenst het landbouwverkeer op deze plek mogelijk te houden. Daarnaast zorgt dit voor een betere bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten op de Gulperberg. Ook is het in lijn met de ambities uit het Gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg: 'Gulperberg: OP-EN-TOP' 

Belangenafweging

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:het verzekeren van de veiligheid op de weg;het beschermen van weggebruikers en passagiers;het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangestelde verkeerscoördinator van de Nationale Politie basisteam Heuvelland. Er is een positief advies afgegeven.

BESLUIT

Instemmen met een ontwerp verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Panoramaweg tussen Panoramaweg 1a en de Berghem nummer 1.

Gulpen 02 juli 2019

College van Burgemeester en Wethouders

Namens deze,

J.G.A. Kusters MCM, Secretaris

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens, Burgemeester

Mededelingen

Indienen zienswijze

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken voor belanghebbenden tijdens de openingstijden in het gemeentehuis ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Voor inzage buiten de openingstijden en/of voor het mondeling indienen van zienswijzen tegen een ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met het gemeentehuis te Gulpen Tegen betaling kan een exemplaar van het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden verstrekt.

Datum effectuering

Na afweging van alle belangen, zoals die onder andere kunnen blijken uit mogelijk ingediende zienswijze, zal een DEFINITIEF verkeersbesluit worden genomen waartegen beroep bij de rechtbank Limburg kan worden ingediend.