Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 39137VerkeersbesluitenRectificatie Verkeersbesluit Vkb-def-2019-28 Wijziging/beperking Spoorwegovergang De Kraan Berkel-Enschot

Logo Tilburg

Redacteur Chiel Cornelissen/Rob Bravenboer

Besluit inzake Wijziging Spoorwegovergang De Kraan Berkel-Enschot

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 5 juli 2019

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 

 • -

  Middels deze rectificatie het eerder genomen verkeersbesluit "Registratienummer Vkb-def-2019-28 Wijziging/beperking Spoorwegovergang De Kraan Berkel-Enschot" van 25 juni wordt ingetrokken;

   

 • -

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg die leiden tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • -

  maatregelen worden genomen op de spoorwegovergang De Kraan in Berkel-Enschot;

 • -

  de betreffende locatie in beheer is bij de gemeente Tilburg;

 • -

  in de planvorming voor de wijk Koningsoord de afsluiting van deze spoorwegovergang altijd het uitgangspunt is geweest met als reden dat de aansluiting van de Koningsoordlaan op De Kraan dichter bij de spoorwegovergang ligt dan is toegestaan;

 • -

  de gemeenteraad op 19 december 2016 een besluit genomen heeft over de Hoofdinfrastructuur Berkel-Enschot waarin spoorwegovergang De Kraan open blijft voor alle verkeer, tenzij blijkt dat dit verkeerstechnisch en/of uit verkeersveiligheidsoogpunt echt niet te verantwoorden is; tevens zal monitoring plaatsvinden in samenspraak met de omgeving;

 • -

  in 2018 door bureau Royal Haskoning DHV een risico-inventarisatie (eis Prorail) is verricht om de veiligheid en consequenties voor alle spoorwegovergangen in beeld te brengen; tegelijkertijd uit onderzoek door Arcadis in samenspraak met verschillende belanghebbenden (bewoners, bedrijven, dorpsraad en ProRail) gebleken is dat spoorwegovergang De Kraan open gehouden kan worden; als aandachtspunt opgenomen is dat voor het tegengaan van meer verkeer in het buitengebied aanvullende maatregelen nodig zijn; in de nieuwe situatie wordt het oostelijk deel van De Kraan niet aangesloten op de Koningsoordlaan en het westelijk deel wordt op voldoende afstand van het spoor aangesloten;

 • -

  hier sprake is van een groot afbreukrisico: de gevolgen van het achterwege laten van aanvullende maatregelen of later daarvan invoeren ernstige gevolgen kan hebben vanwege de complexe situatie van nabijheid van een spoorwegovergang, een belangrijke ontsluitingsweg (Koningsoordlaan) met hoge intensiteit en doorgaand (vracht)verkeer door het buitengebied;

 • -

  als aanvullende maatregel de Nieuwe Warande en de zuidelijke delen van De Kraan, De Hemeltjes en 't Hoekske alleen toegankelijk zullen zijn voor bestemmingsverkeer omdat er veel nieuwe woningen worden gebouwd in Koningsoord en de Nieuwe Warande en de route door het buitengebied via de Kraan, na afwaardering van spoorwegovergang Raadhuisstraat, een kortere route heeft richting Udenhout en Loon op Zand (aansluiting N261 richting Waalwijk); de berekende intensiteit te hoog is voor de smalle landwegen in het buitengebied, conflicten met langzaam verkeersroutes en de korte opstelruimte tussen de spoorwegovergang en de Koningsoordlaan; het Handboek Wegontwerp (CROW-richtlijn) voldoende aanleiding geeft om als verantwoordelijk wegbeheerder op voorhand maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen;

 • -

  de gemeente zich daarbij bewust is van het feit dat handhaving op bestemmingsverkeer in sommige gevallen lastig is; een dergelijke beperking geldt echter op meerdere wegen in dit gebied en het heeft een afschrikwekkend karakter om de hoeveelheid verkeer te beperken;

 • -

  bereikbaarheid tuincentrum de Hemeltjes met truck-opleggers in de nieuwe situatie alleen mogelijk is via De Kraan waarbij een groot deel route slechts 4,2 mtr breed is en bochtstralen gedimensioneerd zijn op een standaard vrachtauto, zodat de kans op tegenliggers tot een minimum moet worden beperkt;

 • -

  Compenserende maatregelen op de route Heuvelstraat-Waalwijkseweg in overleg met omwonenden mogelijk zijn, bv een drempel en/of inritconstructie in de bocht Udenhoutseweg; dit een ontmoedigend en sturend effect heeft op de hoeveelheid verkeer en snelheid in het noordelijk deel van het buitengebied;

 • -

  ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dd 30 januari 2019 toestemming hebben gegeven over het openhouden van spoorwegovergang De Kraan;

 • -

  de bouw van het nieuwe winkelcentrum en aanleg van de Koningsoordlaan in volle gang is, waarbij de aanleg van de Koningsoordlaan van groot belang is om de leefbaarheid te vergroten en verkeersoverlast in het dorp te voorkomen en volgens planning eind 2019 gereed is;

 • -

  de bereikbaarheid voor bewoners, bedrijven en bezoekers mogelijk blijft en voldoende is gegarandeerd; het oostelijk deel van De Kraan aangesloten wordt op het stratenpatroon van Koningsoord en via de nieuwe rotonde naar de Koningsoordlaan kan worden gereden;

 • -

  deze maatregel genomen wordt uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

 • -

  deze maatregel met omwonenden en belanghebbenden gecommuniceerd is;

 • -

  het noodzakelijk is adequate verkeersmaatregelen te treffen om de veiligheid op het spoor te garanderen;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

He t afsluiten van de Spoorwegovergang De Kraan , bekrachtigd door:

-Het aanbrengen van haaientanden, ononderbroken aslijnen en het (her)plaatsen van de verkeersbordenA01, B04, B05, B06, C12, H01 en H02 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekeningenKoningsoord GOW, Situatie GOW deel 3 en Situatie GOW Deel 3A.

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters