Ontwerpbestemmingsplan Balk –Dubbelstraat 11

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van vrijdag 12 juli 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Balk – Dubbelstraat 11 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

 

Plangebied

De locatie aan de Dubbelstraat 11, ligt in het centrum van Balk en is gelegen op de hoek Dubbelstraat en Jachthavendyk.

 

Doel

Op de locatie aan de Dubbelstraat 11 te Balk was tot voor kort een garagebedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil dit garagebedrijf slopen en hiervoor maximaal 25 appartementen terugbouwen. Dit is binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Om dit te realiseren is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPBLKDUBBELSTR11-ON01.

 

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

• Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Balk – Dubbelstraat 11

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

 

• Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

 

Joure, 10 juli 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven