Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UrkStaatscourant 2019, 39085Besluiten van algemene strekking“HERINDELINGSONTWERP GRENSCORRECTIE GEMEENTEN DRONTEN EN URK” TER INZAGE

Logo Urk

De colleges van burgemeester en wethouders van Dronten en Urk maken bekend dat hun gemeenteraden op 20 juni en 4 juli 2019 een herindelingsontwerp hebben vastgesteld tot een grenscorrectie tussen beide gemeenten. De voorgenomen grenscorrectie heeft betrekking op wijzigingen binnen het IJsselmeergebied. Het betreft een uitwisseling van watergebied waardoor de beoogde Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland volledig binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente Urk komt te liggen.

 

Inzagen en zienswijzen

In overeenstemming met artikel 5, tweede lid van de Wet algemene regels herindeling (Wet Ahri) wordt het ontwerpbesluit vanaf 11 juli 2019 gedurende acht weken ter inzage gelegd in beide gemeentehuizen. Voor de gemeente Dronten is dit het gemeentehuis aan De Rede 1, 8251 ER Dronten, voor de gemeente Urk is dit Singel 9, 8321 GT Urk (het Gemeenteportaal, eenheid Ruimte en Beheer).

 

Vervolg

Vervolgens besluiten de beide gemeenteraden na afloop van de zienswijzentermijn over vaststelling van de herindelingsregeling met inachtneming van ingebrachte zienswijzen. De bekendmaking van die besluiten zal overeenkomstig deze bekendmaking plaatsvinden.

 

U kunt uw zienswijze (reactie) indienen tot en met 5 september 2019.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan het college van de gemeente Dronten, Postbus 100 

8250 AC Dronten of het college van de gemeente Urk, Postbus 77, 8320 AB te Urk.

 

Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op www.dronten.nl of www.urk.nl.

 

Vermeld bij uw zienswijze:

het Onderwerp: ‘herindelingsontwerp grenscorrectie gemeente Dronten - gemeente Urk’;

waarom u reageert;

uw naam, adres en handtekening.

 

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Maak dan een afspraak.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met A. Hegger op telefoonnummer 14 0321of per email (a.hegger@dronten.nl) of F. Fassotte op het telefoonnummer 0527-689868 of per email (f.fassotte@urk.nl).