Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 39040Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis met ingang van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 22 augustus 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

In dit ontwerpbestemmingsplan is de vorm van het bouwvlak van Ter Aaseweg 5 verandert ten opzichte van het huidige bouwvlak in bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’. Ter Aaseweg 5 is bestemd als ‘Agrarisch met waarden’. Ter plaatse van de bestaande bebouwing is in het bestemmingsplan een bouwvlak opgenomen. De initiatiefnemer heeft het plan om meer melkkoeien te gaan houden en zijn bestaande melkveestal uit te breiden. De gewenste uitbreiding van de stal ligt echter deels buiten dit bouwvlak. Bedrijfsgebouwen zijn alleen mogelijk binnen een agrarisch bouwvlak. Doordat de geplande bebouwing niet op een andere plek mogelijk is, is het nodig het bouwvlak aan te passen. Het veranderen van een bouwvlak kan alleen met een herziening van het bestaande bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’. Voor het daadwerkelijk bouwen van de stal dient de initiatiefnemer na het doorlopen van de bestemmingsplan procedure een omgevingsvergunning aan te vragen.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPTeraaseweg5NWS-OW01) met ingang van vrijdag 12 juli raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 22 augustus 2019. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Bouwmeester (14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 12 juli 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer J. Bouwmeester (14 0346).