Ontwerp-omgevingsvergunning Seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 199

Logo Heemstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede zijn voornemens mee te werken aan het vestigen van een seminarhotel op de buitenplaats Mariënheuvel, Glipper Dreef 199 en hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van de parkeerplaats, passeerstroken, het kappen bomen en wijzigen functie van het gebouw ligt nu ter inzage. Deze vergunning is onder meer nodig omdat deze activiteiten niet passen in het geldende bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden’. De gemeenteraad heeft voor dit project een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven. Voor het inpandig verbouwen van het hoofdhuis en zijvleugels wordt een aparte procedure gevolgd.

Ontwerp-omgevingsvergunning en VVGB ter inzage

Burgemeester en wethouders delen hierbij op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mee dat met ingang van donderdag 11 juli 2019 de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-VVGB met bijbehorende stukken gedurende 8 weken ter inzage liggen.

Waar kunt u de documenten inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-VVGB kunt u digitaal inzien op www.heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.0397.OVmarienheuvel-0101).

De ontwerpen zijn ook in te zien in de publiekshal van het raadhuis tijdens openingstijden. (zie www.heemstede.nl)

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van donderdag 11 juli tot en met woensdag 5 september 2019 kunt u mondeling of schriftelijk zienswijzen over de ontwerp-VVGB en ontwerp-omgevingsvergunning indienen. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp-omgevingsvergunning en/of ontwerp-VVGB de zienswijze betrekking heeft.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ruimtelijk Beleid:

  • 1.

    de heer G. Klaassen via (023) 548 57 65

  • 2.

    de heer B. ter Haak via (023) 548 57 66

  • 3.
Naar boven