Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 38880Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning (uitgebreide procedure) realiseren zonnepark Duurkenakker

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor

het realiseren van een zonnepark met bijbehorende voorzieningen op het perceel ten noorden van Duurkenakker te Muntendam, kadastraal bekend, gemeente Muntendam, sectie A, nummers 1649, 1645, 1631, 1633, 1634.

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouwen

- werk of werkzaamheden uitvoeren

- gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

 

Door de gemeenteraad is op 28 maart 2019 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven en op 4 juli 2019 de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

 

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 11 april tot en met 22 mei 2019 ter inzage gelegen. Er zijn 6 zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit op onderdelen gewijzigd.

 

Het besluit inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag 21 augustus 2019.

Tijdens deze beroepstermijn is het besluit te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovmtdzpduurkenakk-va01 en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Muntendam. Een papieren versie van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Tijdens de beroepstermijn (die eindigt zes weken ná de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd) kan beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.