Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 386VerkeersbesluitenGEMEENTE NOORDWIJK - VERKEERSMAATREGELEN DUINEVELD - NOORDWIJK

Logo Noordwijk

 

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

 

Gelet op:

 • de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 

Overwegende dat:

 • in het gebied ten westen van de Nieuwe Zeeweg de nieuwe woonwijk Duineveld wordt gerealiseerd;

 • deze nieuwbouwwijk gefaseerd in de loop van 2019 – 2020 opgeleverd zal worden;

 

 • de wegen in deze nieuwbouwwijk hoofdzakelijk gebruikt zullen worden door bestemmingsverkeer voor Duineveld, waardoor de intensiteiten op deze wegen laag zullen zijn;

 • de wegen in Duineveld daarom de functie van verblijfsgebied zal krijgen;

 • de maximum snelheid op erftoegangswegen 15 km/u bedraagt;

 • de snelheid op de wegen in Duineveld geremd zal worden door drempels en korte rechtstanden;

 • het daarom gewenst is om in Duineveld een 15 km/u-zone in te stellen;

 • de 15 km/h-zone in Duineveld zal aansluiten op de Nieuwe Zeeweg;

 

 • bij de inrichting van de wegen in Duineveld wordt uitgegaan van parkeren in parkeervakken;

 • het in een parkeerverbodszone alleen is toegestaan om in de parkeervakken te parkeren;

 • het daarom gewenst is om in Duineveld een parkeerverbodszone in te stellen;

 

 

- de Max Liebermannstraat, Charlotte van Pallandtstraat en Jan Lutgensstraat binnen de bebouwde kom van Noordwijk liggen;

- de Max Liebermannstraat, Charlotte van Pallandtstraat en Jan Lutgensstraat erftoegangswegen zijn gelegen buiten de kern van Noordwijk aan zee;

- direct grenzend aan het plangebied het parkeerterrein van Zwembad BinnenZee ligt;

- dit parkeerterrein in de huidige situatie alleen bereikbaar is via de Nieuwe Zeeweg;

- door de realisatie van de woonwijk een extra ontsluiting voor het parkeerterrein van Zwembad BinnenZee ontstaat;

- het niet wenselijk is dat de Charlotte van Pallandtstraat wordt gebruikt om de nieuwe woonwijk te betreden;

- er daarom een inrijverbod halverwege de Charlotte van Pallandtstraat wordt gerealiseerd;

- de Nieuwe Zeeweg is ingericht als 50km-weg en het parkeerterrein van Zwembad BinnenZee zich in een 15km-zone bevindt;

- middels bebording A0130zb en A0230ze het geldende snelheidsregime wordt aangeduid;

- de kans op ongelukken wordt verkleind door in- en uitgaand verkeer te scheiden over respectievelijk een in- en uitrit;

- het in- en uitgaande verkeer gescheiden wordt om eenduidige verkeersstromen op de naastgelegen gebiedsontsluitingsweg te realiseren;

- omwille van zichtlijnen (combinatie van de flauwe bocht en langsparkeerplaatsen in het noordelijke deel van de Nieuwe Zeeweg) uitgaand verkeer onwenselijk is in de noordelijke entree van het plangebied;

- de wijk wordt betreden via de noordelijke inrit aan de Nieuwe Zeeweg;

- de wijk wordt verlaten via de zuidelijke uitrit aan de Nieuwe Zeeweg;

- zowel de inrit als de uitrit voldoen aan de aanbevolen maatvoering van het CROW;

- fietsers en bromfietsers worden uitgezonderd van het eenrichtingsverkeer;

 • de maatregelen gefaseerd zullen worden uitgevoerd, afhankelijk van de werkzaamheden en oplevering van Duinveld;

- bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer te waarborgen;

- de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;

- het college van de burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

- overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van de) korpschef van de Eenheid Den Haag en dat namens de politie een negatief advies is uitgebracht omdat in hun ogen de voorgestelde situatie ongeloofwaardig en derhalve niet handhaafbaar is;

- dat het college ondanks dit advies andere belangen bij dit verkeersbesluit zwaarder laat wegen

 

 

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

 

B E S L U I T :

 

eenrichtingsverkeer op de Max Liebermannstraat in zuidwestelijke richting tussen de Nieuwe Zeeweg en de Jan Lutgensstraat in te voeren door het plaatsen van borden model C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 

eenrichtingsverkeer op de Charlotte van Pallandtstraat in noordoostelijke richting tussen de huidige en nieuwe langsparkeerplaatsen in te voeren door het plaatsen van borden model C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 

eenrichtingsverkeer op de Jan Lutgensstraat in zuidwestelijke richting tussen de Max Liebermannstraat en de Charlotte van Pallandtstraat in te voeren door het plaatsen van borden model C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 

fietsers en bromfietsers van het onder lid 1,2 en 3 van dit besluit genoemde eenrichtingsverkeer uit te zonderen door het plaatsen van onderborden model OB54;

 

een parkeerverbodzone wordt ingesteld zodat parkeren enkel in parkeervakken zal plaatsvinden

 

 

 

 

Datum besluit : 19 december 2018

 

Bijlage: situatietekening

 

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris, De burgemeester,

C. Hof J. Rijpstra

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.