Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 7 juli 2019, nr. WJZ/ 19151015, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling van de subsidiemodules Internationaal innoveren en Vroegefasefinanciering en de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Innovatiekredieten

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel in artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder de laatste rij van titel 3.8 wordt een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.8: Internationaal innoveren

3.8.2, onderdeel b

Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Singapore te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/

 

10-07-2019 t/m 26-09-2019

€ 950.000

B

In de rij van titel 3.9, Innovatiekredieten, artikel 3.9.2, Klinische ontwikkelingsprojecten, wordt in kolom 6 ‘€ 30.000.000’ vervangen door ‘€ 40.000.000’.

C

Na de rij van titel 3.16, artikel 3.16.11a, wordt een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

3.16.11a

Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

 

10-07-2019 t/m 01-10-2019

€ 370.000

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juli 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze wijzigingsregeling voorziet in de openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten en van de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering, die is opgenomen in titel 3.8 respectievelijk paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies (hierna: RNES), alsook de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Innovatiekredieten, die is opgenomen in titel 3.9 van de RNES.

2. Global Stars-Innovatieprojecten

Met deze wijzigingsregeling wordt de subsidiemodule Internationaal Innoveren, die is opgenomen in titel 3.8 van de RNES, voor Global Stars-innovatieprojecten opnieuw open gesteld. Onder de subsidiemodule Internationaal innoveren kan subsidie worden verstrekt voor een aantal specifieke programma’s die mogelijk worden gemaakt door het EUREKA-netwerk, waaronder het programma Global Stars. EUREKA is een intergouvernementeel netwerk van meer dan 40 landen en de Europese Unie. De belangrijkste ambitie is het bevorderen van productiviteit en concurrentiekracht van de industrie door technologische R&D-samenwerking en innovatie. Via deze wijzigingsregeling wordt de subsidiemodule, voor zover het Global Stars-innovatieprojecten betreft, opengesteld. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen ondersteund worden voor hun deelname aan het programma Global Stars-innovatieprojecten. Het Global Stars-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland (eventueel aangevuld met andere deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dat is aangesloten bij het EUREKA-netwerk) samen met ten minste één deelnemer die gevestigd is in een land dat geen lid is van het EUREKA-netwerk. Voor iedere deelnemer geldt dat deze subsidie moet aanvragen in het land waar deze gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de desbetreffende deelnemer als deze zowel voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale Global Stars-innovatiecall als aan de nationale voorwaarden. Indien subsidie beschikbaar wordt gesteld voor een nieuwe Global Stars-innovatiecall, wordt dit mogelijk gemaakt via een wijziging van de openstellingsregeling, waarin de naam van en een link naar de Global Stars-innovatiecall wordt opgenomen. Uit de Global Stars-innovatiecall volgt ook in welk niet EUREKA-land minimaal één deelnemer aan het project gevestigd moet zijn.

De Global Stars-innovatiecall waar de onderhavige openstelling op ziet, heeft betrekking op projecten die uitgevoerd worden in samenwerking met een deelnemer uit Singapore. De subsidiemodule Internationaal Innoveren wordt voor deze Global Stars-innovatieprojecten opengesteld van 10 juli 2019 tot en met 26 september 2019. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, is voor deze Global Stars-innovatieprojecten vastgesteld op € 950.000. De deelnemers aan een Global Stars-innovatieproject kunnen alleen voor subsidie in aanmerking komen, indien zij een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de internationale beoordeling. De internationale beoordeling van het project en de nationale beoordeling zullen gelijktijdig worden uitgevoerd.

3. Innovatiekredieten

De subsidiemodule Innovatiekredieten, die is opgenomen in titel 3.9 van de RNES, is gericht op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Op grond van deze subsidiemodule wordt subsidie verstrekt in de vorm van een krediet voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten.

Voor de subsidiemodule Innovatiekredieten wordt het subsidieplafond opgehoogd voor een van de typen ontwikkelingsprojecten, waarvoor op grond van deze subsidiemodule subsidie wordt verstrekt. Het subsidieplafond voor klinische ontwikkelingsprojecten wordt namelijk met € 10.000.000 opgehoogd naar € 40.000.000. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de gestegen vraag naar innovatiekrediet voor dit type projecten.

4. Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

Op grond van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering, die is opgenomen in titel 3.16 van de RNES, kunnen ondernemers een risicodragende geldlening afsluiten om de stap van onderzoek (of idee of concept) naar een commercieel product (of proces of dienst) dat geschikt is voor de markt, te onderzoeken. De Vroegefasefinanciering kent vier submodules, waaronder de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter, die is opgenomen in paragraaf 3.16.3a van de RNES.

De submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering wordt opnieuw opengesteld. De periode waarin de submodule wordt opengesteld, loopt van 10 juli 2019 tot en met 1 oktober 2019. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 370.000.

5. Staatssteun

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Internationaal Innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten verstrekt wordt, wordt gerechtvaardigd door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening1. Global Stars-innovatieprojecten betreffen immers onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

De subsidiemodule Innovatiekredieten bevat staatssteun die wordt gerechtvaardigd door artikel 21 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De subsidiemodule Vroegefasefinanciering bevat staatssteun die wordt gerechtvaardigd door de artikelen 22 en 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De gestelde eisen in titels 3.8, 3.9 en 3.16 van de RNES, alsook de algemene eisen uit het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies zorgen ervoor dat de subsidie verleend wordt in overeenstemming met de eisen uit voormelde artikelen uit de algemene groepsvrijstellingsverordening en eisen met betrekking tot transparantie, stimulerend effect en cumulatie. Ook blijven voormelde subsidiemodules binnen de daarvoor geldende drempels voor aanmelding van de steun en maximum steunintensiteiten. Omdat de subsidiemodule Internationaal Innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten, alsook de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering, ongewijzigd wordt opengesteld en voor de subsidiemodule Innovatiekredieten slechts een subsidieplafond wordt opgehoogd, verandert er niets in de steunintensiteit.

De openstelling van de subsidiemodule Internationaal Innoveren voor het uitvoeren van Global Stars-innovatieprojecten zal separaat ter kennisneming aan de Europese Commissie worden gemeld, conform artikel 11, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Indien een subsidie die op grond van deze subsidiemodule wordt verleend, staatssteun bevat die door de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt gerechtvaardigd, maakt de minister op grond van artikel 1.8 van de RNES binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

  • a. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening (beknopte informatie over de subsidieregeling), en

  • b. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan € 500.000 (beknopte informatie over het project).

6. Regeldruk

De openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten en van de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering, alsook de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Innovatiekredieten leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodules.

7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van de subsidiemodule Internationaal Innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten gebaat is bij spoedige inwerkingtreding en niet bij inwerkingtreding bij het eerst volgende vaste verandermoment op 1 oktober 2019. De nationale en internationale beoordeling, bedoeld onder paragraaf 2 van de toelichting van deze regeling, zullen namelijk gelijktijdig plaatsvinden. De gebruikers van de subsidiemodule Internationaal Innoveren krijgen nu vanaf 10 juli 2019 tot en met 26 september 2019 de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor Global Stars-innovatieprojecten. Omdat de openstellingsperiode van deze subsidiemodule pas op 26 september 2019 zal eindigen, heeft de doelgroep voldoende tijd om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Ook is de doelgroep gebaat bij de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Innovatiekredieten en openstelling van de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering. Hierdoor zou immers (mogelijk) een groter deel van de doelgroep (wederom) gebruik kunnen maken van deze subsidiemodules. Omdat de openstellingsperiode voor de subsidiemodule Innovatiekredieten en van de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering tot en met 31 december 2019 respectievelijk 1 oktober 2019 zal lopen, heeft de doelgroep ook voldoende tijd om op voormelde wijzigingen te anticiperen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).

Naar boven