Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 38565VergunningenBekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert

Logo Noardeast-Fryslân

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

- (zaaknummer UV 20180657): de aanleg van een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert, kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie H, nummer 269) (10-07-2019).

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli 2019 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.

U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend onder idn: NL.IMRO.1970.WsmestbassinIedykPA-VA01 en op internet raadplegen op https://www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage.

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:

 

  • 1.

    u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit,

  • 2.

    u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen,

  • 3.

    het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

 

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

 

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

 

Dokkum, 10 juli 2019