Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 38551Ruimtelijke plannenOntwerp beheersverordening Buitengebied Zuid Hoogeveen, 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor het landelijk gebied gelegen ten zuiden van de (Verlengde) Hoogeveense Vaart een beheersverordening voorbereid. De beheersverordening vervangt het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2007. Uitgangspunt van de beheersverordening is dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het huidige bestemmingsplan overgenomen worden. Op aantal gebieden heeft actualisatie en verruiming plaatsgevonden van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de beheersverordening.

 

Inzage

De stukken liggen van 11 jul 2019 t/m 4 sept 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.2018BV9000001-ON01

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer F. Berting via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.