Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2019, 38520VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Instellen hoogtebeperking Hilversumseweg t.h.v. viaduct Rijksweg West

Logo Laren

Burgemeester en wethouders van Laren,

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna:WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of een verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 15, lid 2 van de WVW 1994, dat het aanbrengen van een fysieke maatregel, die leidt tot een beperking van het aantal categorieën dat de weg kan gebruiken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing/verwijdering van de verkeerstekens C19 en L1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 15 van het BABW waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, Paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de 'Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens';

 • artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Regio Midden Nederland, district Gooi en Vechtstreek, cluster Noord;

Overwegende dat:

 • De gemeente in 2019 onderhoud heeft verricht aan het viaduct tussen Rijksweg West en Rijksweg Oost dat over de Hilversumseweg is gelegen;

 • de inspectie zich zowel heeft gericht op de visuele staat, als de constructieve staat, van het viaduct;

 • hierbij is geconstateerd dat de daadwerkelijk doorrijdhoogte op de Hilversumseweg onder het viaduct Rijksweg West gedeeltelijk onvoldoende is om de wettelijk toegestane 4 meter hoogte van voertuigen te kunnen laten passeren;

 • de doorgang op Hilversumseweg vanaf afrit 9 (A1) gaande richting Laren lager is dan de doorrijdhoogte vanuit Laren richting de A1;

 • daarom vanaf de afrit 9 (A1) richting Laren gekozen is om de doorrijdhoogte te beperken tot 3,9 meter door middel van het plaatsen van een geslotenverklaring;

 • hierbij rekening is gehouden met een speling van 10 - 15 cm tussen het toegestane voertuig en de onderkant van het viaduct;

 • vanuit Laren richting Hilversum de doorgang beperkt dient te worden tot 4,0 meter en dat hier een bord ‘hoogte onderdoorgang’ wordt geplaatst;

 • hierbij rekening is gehouden met een speling van 10 - 15 cm tussen het toegestane voertuig en de onderkant van het viaduct;

 • ter voorkoming van vastrijden van grote voertuigen gekozen is om daarnaast vooraankondigingen van de geslotenverklaring te plaatsen op de Afrit A1 en langs de N525 om verkeer tijdig te attenderen op de maatregel, zodat het kiezen van een andere route mogelijk is;

 • bovengenoemde verkeersmaatregelen, conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), strekken tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (motorvoertuigen) in deze afweging ondergeschikt is bevonden aan de belangen waartoe de verkeersmaatregelen strekken zoals het beschermen van weggebruikers en passagiers en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • de in dit verkeersbesluit onder 'besluiten' genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Laren en gelegen zijn binnen de bebouwde kom;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg hierover heeft plaatsgevonden op 27 juni 2019 met politie Regio Midden Nederland, district Gooi en Vechtstreek, cluster Noord en heeft geleid tot een positief advies;

BESLUIT

De volgende verkeersmaatregelen te treffen:

 • 1)

  Het plaatsen van bord C19 - van bijlage 1 van het RVV 1990 - op de Hilversumseweg, ter hoogte van het viaduct Rijksweg West, voor voertuigen komende vanaf afrit 9 (A1) en gaande richting Laren, te voorzien van een gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven (3,9 meter);

 • 2)

  Het plaatsen van bord L1 - van bijlage 1 van het RVV 1990 – op Hilversumseweg komende vanuit Laren en gaande richting op- en afrit 9 (A1) ter hoogte van het viaduct Rijksweg West een hoogte onderdoorgang aan te duiden van 4,0 meter.

Situatietekening

Eemnes, 4 juli 2019

Namens het college van Laren,

Mw. drs. K.I. de Graaf

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte

BEL Combinatie

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Laren, via het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste het volgende bevatten:

 • -

  naam en adres;

 • -

  de datum;

 • -

  tegen welke beslissing bezwaar wordt gemaakt;

 • -

  wat de bezwaren tegen die beslissing zijn.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, bij de "voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift indienen om een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening kosten zijn verbonden (griffierecht).