Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 38489VerkeersbesluitenVerkeersbesluit (H)eerlijke herfst markt

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

Overwegende dat de winkeliersvereniging Van Weedestraat een aanvraag heeft ingediend voor het houden van dit evenement;

Dat aan de winkeliersvereniging Van Weedestraat een vergunning is verstrekt voor het organiseren van de (H)eerlijke herfst markt op zaterdag 28 september 2019;

Dat voor het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers en deelnemers van de (H)eerlijke herfst markt gedurende een bepaalde periode het gedeelte Van Weedestraat/Burg. Grothestraat tussen de Stadhouderslaan en de aansluiting met de rotonde wordt afgesloten voor al het verkeer;

Dat de bewoners van het af te sluiten weggedeelte van de Van Weedestraat, Burg. Grothestraat en de Bakkersweg de mogelijkheid behouden om hun woning te bereiken;

Overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

Dat het belang om van de verkeersveiligheid gedurende het evenement zwaarder weegt dan de tijdelijke verminderde toegankelijkheid voor het verkeer;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

Overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en de vrijheid van het verkeer te waarborgen;

Dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Dat het voorgestelde besluit geen tijdelijke maatregel betreft is die korter duurt dan vier maanden en waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;

Dat de genoemde wegen in de gemeente Soest liggen en dat deze wegen bij de gemeente Soest in eigendom en beheer zijn;

Dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

Dat overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersspecialist van de politie Midden- Nederland, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat deze positief heeft geadviseerd over dit besluit en dus instemt met de maatregel;

Dat dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie;

Besluiten:

Op zaterdag 28 september 2019 van 07.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur door middel van bord C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het RVV 1990 gesloten te verklaren het gedeelte van de Van Weedestraat/Burg. Grothestraat tussen de Stadhouderslaan en de aansluiting met de rotonde.

Soest, 4 juli 2019