Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 38321Ruimtelijke plannenWet Ruimtelijke Ordening - Vaststelling wijzigingsplan Aardenbaan 7 Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Aardenbaan 7 Heesch’ gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud

Het plan betreft het omzetten van een intensieve veehouderij naar een (grondgebonden) akkerbouwbedrijf aan Aardenbaan 7 in Heesch.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 11 juli  2019 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPAardenbaan7-vg01) en www.bernheze.org.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

’s-Gravenhage. Het beroep heeft een schorsende werking. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 10 juli 2019