Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 38260Vergunningen

Instemming wijziging verkleining vergunninggebied winningsvergunning D15, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

4-7-2019

DGKE-W / 19136111

Procesverloop:

  • Neptune Energy Netherlands B.V. (voorheen bekend als: Engie E&P Nederland B.V.), Wintershall Noordzee B.V. en Faroe Petroleum (U.K.) Ltd. gezamenlijk zijn houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) verleende winningsvergunning voor koolwaterstoffen van 3 juli 1996 met kenmerk E/EOG/MW/96036602 (Stcrt. 1996, nr. 135) voor het blok D15, welke zijn aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart;

  • Deze vergunning is voor het laatst gewijzigd bij besluit van de Minister van EZK, van 29 augustus 2006 met het kenmerk ET/EM/6064321 (Stcrt. 2006 nr. 171);

  • bij brief gedateerd 19 december 2016, ontvangen op 21 december 2016, heeft de vergunninghouder een aanvraag ingediend voor de wijziging van de winningsvergunning D15;

  • EBN heeft op verzoek van de Minister van EZK advies uitgebracht op 11 maart 2019;

  • TNO-AGE heeft op verzoek van de Minister van EZK advies uitgebracht op 27 mei 2019.

Gelet op Artikel 18 van de Mijnbouwwet.

Besluit:

ARTIKEL 1

Het vergunninggebied als omschreven in Artikel I, artikel 1, tweede lid van het besluit van 3 juli 1996 met kenmerk E/EOG/MW/96036602 (Stcrt. 1996, nr. 135) komt als volgt te luiden:

De vergunning geldt voor een deel van blok D15 (D15a en D15b), welke blok is aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart.

Het blokdeel “D15a” wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D, D-E en A-E.

De oppervlakte van blokdeel “D15a” bedraagt 120,4 km2.

Het blokdeel “D15b” wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen F-G, G-H, H-I, I-J en F-J.

De oppervlakte van blokdeel “D15b” bedraagt 4,2 km2.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

º

’’ O.L.

º

’’ N.B.

A*

2

46

24,816

54

19

57,324

B

2

59

54,836

54

19

57,333

C

2

59

54,853

54

11

42,317

D

2

54

24,835

54

16

20,822

E*

2

47

18,625

54

16

20,817

F*

2

48

22,936

54

12

0,109

G

2

49

44,172

54

10

7,497

H

2

51

56,794

54

10

36,609

I

2

52

32,346

54

9

57,308

J*

2

48

54,251

54

9

57,306

De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het ETRS89 systeem.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.