Bestemmingsplan Parkeren en partiële herziening van de Beheersverordening Obdam/Hensbroek (gemeente Koggenland)

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 juni 2019 het bestemmingsplan Parkeren en de partiële herziening van de beheersverordening Obdam/Hensbroek ten aanzien van parkeren ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpen heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan en de partiële herziening bevatten een parkeerregeling die gekoppeld is aan de ‘Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018’. Hiermee wordt voorkomen dat een bouwplan of functiewijziging leidt tot parkeerproblemen. De parkeernota zelf blijft ongewijzigd, dus inhoudelijk verandert er niets aan de parkeernormen. De twee ruimtelijke plannen gaan alleen in op het onderwerp parkeren en laad- en losruimte.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de partiële herziening van de beheersverordening liggen met ingang van 8 juli 2019 gedurende zes weken (tot en met 18 augustus 2019) ter inzage. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure” en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer voor het bestemmingsplan is NL.IMRO.1598.BPParkeren-va01. Het identificatienummer voor de beheersverordening is NL.IMRO.1598.HerzBVObdamHensbr-va01.

De Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018 is raadpleegbaar op www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie onder Beleid en regelgeving -> Beleid.

De stukken zijn ook in te zien op het gemeentehuis bij de afdeling Wonen en Ondernemen (tijdens openingstijden). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden de stukken inzien.

Beroepsmogelijkheden bestemmingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

  • 1.

    tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • 2.

    aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Beroepsmogelijkheden wijziging beheersverordening Obdam/Hensbroek

Tegen het besluit tot vaststelling van de partiële herziening van de beheersverordening Obdam/Hensbroek is geen beroep mogelijk.

Naar boven