Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2019, 38019Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan 'Hogewaldseweg 10, Groesbeek'

Logo Berg en Dal

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie Hogewaldseweg 10 in Groesbeek. Het plan omvat het planologisch-juridisch kader om de bestaande agrarische bestemming op deze locatie om te zetten naar een woonbestemming. Het bestaande agrarische bedrijf wordt ter plaatse beëindigd. De agrarische bedrijfswoning aan de Hogewaldseweg 10 krijgt een bestemming voor burgerdoeleinden. De wijziging naar een woonbestemming belemmert geen andere activiteiten in de omgeving, waaronder die van de de omliggende agrarische bedrijven.

Met het wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 3.8.5 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Groesbeek. Voor de bouwmogelijkheden is aangesloten bij de bouwregels die dit bestemmingsplan hiervoor biedt.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan 'Hogewaldseweg 10, Groesbeek' ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening met ingang van 9 juli 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op:

-www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1945.BpGroHogewaweg10-VSG1

-https://1945.ropubliceer.nl/

Daarnaast is het vastgestelde wijzigingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00u tot 17.00u en op maandagavond van 17.00u tot 19.00u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw H. Schot, telefoonnummer 0614 62 49 29.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 10 juli tot en met 20 augustus 2019.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

-een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar heeft gemaakt.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres , de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde termijn in werking.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningen rechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070 - 42 64 426.

Groesbeek, 8 juli 2019