Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2019, 38002Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windturbines Damen Shipyards

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat met ingang van 11 juli 2019 tot 21 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

 • 1.

  het ontwerpwijzigingsplan “Windturbines KSG Vlissingen-Oost” (planidentificatienummer NL.IMRO.0718.WPVO01-ON01);

2. de ontwerp-omgevingsvergunning met registratienummer 4451185 voor het bouwen van bouwwerken (windturbines) en de verandering van de milieu-inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De ontwikkeling betreft de realisering van 2 windturbines met een maximale tiphoogte t/m 150 meter betreffende de kadastrale percelen Vlissingen M-1553 en perceel Vlissingen M-1322, plaatselijk bekend Ritthemsestraat 500 te Ritthem.

 

Coördinatieregeling Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten om artikel 9f lid 1 Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing te verklaren voor de betreffende windturbines. Dit betekent dat de gemeente Vlissingen vergunning kan verlenen op haar grondgebied voor de windturbines.

 

De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 18 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat de benodigde besluiten voor het hiervoor genoemde windturbines gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

 

Dit besluit maakt het mogelijk om de volgende activiteiten gecoördineerd uit te voeren:

 • 1.

  Vaststelling wijzigingsplan – bevoegdheid college van B&W;

 • 2.

  Omgevingsvergunning voor het bouwen en verandering milieu-inrichting – bevoegdheid college van B&W;

 • 3.

  Ontheffing en eventuele vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming – bevoegdheid Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland;

Deze laatstgenoemde ontheffing en eventuele vergunning worden separaat voorbereid in de tweede fase van het project. De ontwerp-ontheffing en eventuele ontwerp-vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming van de provincie, zullen dan ook in een later stadium ter inzage worden gelegd, vermoedelijk in de tweede helft van 2019. Dit zal in een separate publicatie kenbaar worden gemaakt.

Door toepassing van de coördinatieregeling wordt eventueel beroep tegen (één van) bovenstaande besluiten meteen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld en niet eerst bij de rechtbank. Het toepassen van de coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat het doorlopen van de beroepsprocedure via minder instanties en dus sneller wordt doorlopen.

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Inzage

U kunt het coördinatiebesluit van het college, het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen gedurende de genoemde termijn inzien in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via het Gemeenteblad. Een volledig digitale versie van het ontwerpwijzigingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.0718.WPVO01-ON01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een zienswijze indienen t.a.v. het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissinden. Maakt u daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (ontwerp-wijzigingsplan of ontwerp-omgevingsvergunning). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u vooraf een afspraak te maken met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118 - 487339).

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve besluiten kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbesluiten en belanghebbende is.

 

Crisis- en herstelwet Wij wijzen u erop dat op de te zijner tijd te nemen besluiten de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

Vlissingen, 10 juli 2019

burgemeester en wethouders gemeente Vlissingen,

Namens deze:

de gemeentesecretaris mr. drs. ing. M. van Vliet, de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar