Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandStaatscourant 2019, 37983Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan artikel 3.6 Wro “Vriezenveen Woongebied en Bedrijven WP Mauritshof”

Logo Twenterand

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat zij op 25 juni 2019 het volgende wijzigingsplan hebben vastgesteld:

Het wijzigi ngsplan “ Vriezenveen Woongebied en Bedrijven WP Mauritshof

Het wijzigingsplan heeft ten doel om een smalle strook, momenteel bestemd als ‘Maatschappelijk – Begraafplaats’, tussen woningen aan de Mauritshof en de begraafplaats bij de bestemming ‘woongebied’ aan te trekken. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is PDFVVEENWPMAU.

 

Ter inzage legging

U kunt het wijzigingsplan digitaal inzien via www.twenterand.nl/digitaalinzien. Het plan is daarnaast van 4 juli tot en met 15 augustus op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Vriezenveen.

 

Beroepsmogelijkheden

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingesteld door:

 

• belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het college van B&W naar voren hebben gebracht;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij het college van B&W naar voren hebben gebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.