Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 37958VergunningenBesluit m.e.r.-beoordeling Kaleweg 10 Opende

Logo Westerkwartier

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een pluimveebedrijf aan de Kaleweg 10 te Opende. De verandering bestaat uit het vervangen van vier bestaande stallen door twee nieuwe stallen van gelijke grootte. De nieuwe stallen worden emissiearmer uitgevoerd en er vindt geen uitbreiding plaats in het aantal te houden vleeskuikens.

De beoogde activiteit (het oprichten van een installatie voor het houden van vleeskuikens) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Op grond van bijlage D categorie 14 geldt voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met 40.000 stuks pluimvee een m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 11 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Westerkwartier, locatie Grootegast, Hoofdstraat 97 te Grootegast.

Het besluit ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De terinzagelegging zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, op de gemeentelijke website en in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Westerkwartier.

Vervolgprocedure

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Westerkwartier, locatie Hoofdstraat 97 te Grootegast en/of via telefoonnummer 14 0594.