Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2019, 37924VergunningenPublicatie ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde

Logo Bergen (NH)

 

Verzoek Hogere Waarde Wet geluidhinder voor het toevoegen van een bouwvlak aan de Damweg in Schoorl middels een wijzigingsplan

 

Bij de gemeente Bergen is een verzoek ingediend ter vaststelling van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder voor het toevoegen van een nieuw bouwvlak aan de Damweg in Schoorl, kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie D, nummer 2868. Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de Damweg.

 

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, en alle spoorlijnen zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg of spoorlijn zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

 

Uit het akoestisch onderzoek, dat in het kader van de planontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de Damweg, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeur-grenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting op de gevel van de toekomstige woning is, met een geluidbelasting van ten hoogste 62 dB, echter lager dan de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om voor het bouwplan, op grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 62 dB.

 

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR in Alkmaar. Om de stukken buiten de openingstijden in te zien kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, telefoon 072 8880000.

 

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder wijzigingsplan toevoegen bouwvlak aan de Damweg in Schoorl”. Voor een mondeling zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, telefoon 072 888 0000.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, telefoonnummer 072 888 0000 of via info@bergen-nh.nl.

 

Bergen, 10 juli 2019