Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2019, 37895Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan ‘Havikdijk 6, Hulst’

Logo Hulst

 

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Havikdijk 6 (2), Hulst’ van 11 juli tot en met 21 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuiten19havikdk6-001O. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de vorm van het agrarisch bouwvlak.

 

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

 

Hulst, 10 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders van Hulst

De burgemeester, J.F. Mulder

De secretaris, S. ter Wal