Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftStaatscourant 2019, 37878Ruimtelijke plannenOntwerpweigering omgevingsvergunning voor het project ‘Studentenwoningen Motorenweg 5’ Delft

Logo Delft

Burgemeester en wethouders van Delft maken bekend, dat zij een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) willen weigeren voor het project “het transformeren van het kantoorgebouw naar tijdelijke studentenwoningen” op de locatie Motorenweg 5.

Ontwerp Weigering omgevingsvergunning inzien

Vanaf 4 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019 kunt u het bovenstaande document op de volgende wijzen bekijken:

Op afspraak bij het Klant Contact Centrum aan Stationsplein 1.

De vergunning kunt u opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl via de directe link:

NL.IMRO.0503.OV0022-1001.

Reageren op de ontwerpweigering omgevingsvergunning

U kunt reageren op het besluit, het is namelijk een ontwerp-besluit. Het kan aangepast worden op basis van de reacties die erop komen. Wilt u reageren? Stuur dan een brief met uw reactie (zienswijze) op naar:

Het college van burgemeester en wethouders Delft

Postbus 78

2600 ME Delft

Vermeld in uw reactie (zienswijze) duidelijk uw naam en adres. U kunt uw reactie indienen vanaf 4 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Hoe gaat het nu verder?

Reageert u op de ontwerpweigering? Dan ontvangt u een nota waarin alle binnengekomen reacties zijn samengevat en beantwoord. De Nota zienswijzen en de weigering omgevingsvergunning worden daarna aan de gemeenteraad aangeboden voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen. Nadat deze verklaring van geen bedenkingen is verkregen kan de vergunning worden geweigerd.

Vragen?

Hebt u vragen over de omgevingsvergunning? Of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de procedure? Neem dan contact op via het Klant Contact Centrum via 14015. U kunt ook altijd kijken op www.delft.nl.