Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2019, 37859Ruimtelijke plannen6e wijzigingsplan voor de realisatie van een vervangende woning gelegen aan de Jankenberg 25, naar de Raemdonck 2c te Bergen op Zoom.

Logo Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat het 6e wijzigingsplan van het bestemmingsplan ‘’Kom Halsteren’’ met plannummer NL.IMRO.07480000WP0051-0201 gereed is.

Het wijzigingsplan ziet op het verplaatsen van het bouwvlak aan de Jankenberg 25 te Halsteren naar de Raemdonck 2c te Halsteren waardoor het mogelijk wordt de vrijstaande woning op het perceel aan de Jankenberg 25 te slopen en een vervangende woning hiervoor terug te bouwen op hetzelfde perceel aan de Raemdonck 2c te Halsteren.

Het ontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 11 juli 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage:

- digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

- digitaal via de website www.bergenopzoom.nl 

- op papier tijdens kantooruren in de leeshoek van het stadskantoor aan de J. Obrechtlaan4 te Bergen op Zoom.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging, zoals hiervoor genoemd, kan iedereen schriftelijk dan wel mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het voornemen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Indien u een mondelinge zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met dhr. T. van Nederkassel, E. Weterings of dhr. P.A. Havermans van de gemeente Bergen op Zoom

 

Bergen op Zoom, 10 juli 2019