Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2019, 37854Ruimtelijke plannenKennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa”, ontwerp-inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa ”, inclusief m.e.r.-beoordeling en ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

Logo Noord-Brabant

In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied de “Oude Strijper Aa” het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de PAS- herstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 11 juni 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld.

In overleg met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 2 juli 2019 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r-beoordeling

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de grondwaterstanden in de natuurgebieden in de omgeving van de Oude Strijper Aa te verhogen. Zo zal de beek ondieper worden gemaakt, het tracé daarvan worden aangepast, wordt aanwezige drainage op voormalige landbouwpercelen onklaar gemaakt, worden sloten en greppels gedempt en verondiept en worden aanwezige stuwen verwijderd en/of passeerbaar gemaakt voor vissen.

Ontwerp-inpassingsplan, inclusief m.e.r-beoordeling

Enkele percelen in het gebied “Oude Strijper Aa” hebben nog niet de juiste bestemming om de maatregelen voor de herinrichting te kunnen uitvoeren. In het ontwerp-inpassingsplan krijgen deze percelen een natuurbestemming.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Oude Strijper Aa”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het bevoegd gezag het volgende besluit in ontwerp genomen:

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan, het ontwerp-inpassingsplan, inclusief m.e.r.-beoordeling en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 op de volgende wijze via:

 • Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/ontwerpipOudeStrijperAa

 • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeentehuis Heeze Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze;

  • Gemeentehuis Cranendonk, Capucijnerplein 1 te Budel;

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel.

  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

 • Het ontwerp-inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nlNL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-on01

Zienswijzen indienen


Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

 • U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipOudeStrijperAa
U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

 • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “projectplan/inpassingsplan Herinrichting Oude Strijper Aa, C2247324.

 • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer R. Dobbelsteen, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen projectplan waterwet, het inpassingsplan, danwel de ontheffing Wet natuurbescherming.

Vervolg


projectplan, het inpassingsplan en de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Bezwaar m.e.r.-beoordeling

Op 28 mei 2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap en op 2 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze m.e.r.-beoordeling

beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de uiteindelijke goedkeuring van het projectplan en de vaststelling van het inpassingsplan.

Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is nu geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit, los van het voor te bereiden besluit, belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit, betreffende de goedkeuring van het projectplan danwel de vaststelling van het inpassingsplan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer R. Dobbelsteen, technisch manager van het waterschap, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl

’s-Hertogenbosch, 10 juli 2019