Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumStaatscourant 2019, 37801Ruimtelijke plannen



Ontwerp beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, Oost en West en Bedrijventerrein Castricum (rectificatie)

Logo Castricum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ontwerp beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, Oost en West en Bedrijventerrein Castricum ter inzage ligt.

Inhoud

Via de beheerverordening worden twee verouderde bestemmingsplannen, namelijk Castricum Noord, Oost, West en Bakkum actueel verklaard. Tevens wordt de erfbebouwingsregeling verruimd en gelijk gesteld aan de overige bestemmingsplannen in de gemeente Castricum. In Bakkum Noord wordt ook een regeling opgenomen voor Bed & Breakfast en mantelzorg overeenkomstig de rest van de gemeente en wordt het archeologiebeleid geïmplementeerd. Tot slot worden enkele aanwezige woningen in het bestemmingsplan Bedrijventerrein planologisch toegestaan.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

De ontwerp beheerverordening en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDcode NL.IMRO.0383.BVC19BakkumNOWBedr-ON01.

Op 5 juni 2019 is de ontwerp beheerverordening reeds gepubliceerd, maar de beheerverordening bleek niet raadpleegbaar te zijn op ruimtelijkeplannen.nl. Om deze reden wordt de beheerverordening opnieuw gepubliceerd en gaat de volledige termijn (6 weken) om zienswijzen in te dienen opnieuw lopen.

Daarnaast ligt de ontwerp beheerverordening ter inzage in het gemeentehuis van Castricum aan de Raadhuisplein 1 in Castricum.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn schriftelijke zienswijzen naar voren brengen op de ontwerp beheerverordening. Zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum onder vermelding van beheerverordening Noord, Oost en West en Bakkum. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van Castricum, 10 juli 2019