Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Commissariaat voor de MediaStaatscourant 2019, 37784Overig

Wijziging Regeling van het Commissariaat voor de Media van 10 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van commerciële media-instellingen (Beleidsregels reclame commerciële media‑instellingen 2012)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012 worden als volgt gewijzigd:

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

Artikel 7 Reclame voor medische behandelingen

Onder reclame voor medische behandelingen, als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onder a, van de wet wordt verstaan reclame voor behandelingen die alleen op grond van een doktersvoorschrift worden verricht.

ARTIKEL II

Deze wijziging wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl).

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Hilversum, 25 juni 2019

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, M. de Cock Buning Voorzitter

J. Buné Commissaris

TOELICHTING

In artikel 9, eerste lid, aanhef en onder f, van de Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU; hierna: AVMD-richtlijn) staat dat reclame voor medische behandelingen die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn, verboden is.

Met deze wijziging van de Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012 hanteert het Commissariaat bij de toepassing van de Mediawet 2008 de definitie uit de AVMD-richtlijn.