Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 37778Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied – Engelse Wal 3 Plattelandswoning”

Logo Geertruidenberg

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2019 het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied – Engelse Wal 3 Plattelandswoning”, NL.IMRO.0779.RDBPengelsewal3-vs01vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening).  

 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat derden in de bedrijfswoning mogen wonen, zonder dat zij aan het agrarische bedrijf op diezelfde locatie verbonden zijn. Doordat de woning volgens het bestemmingsplan een plattelandswoning is, hoeven de bedrijfsgebouwen geen rekening te houden met de aanwezigheid van een burgerwoning.

 

Communicatie

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van donderdag 11 juli  tot en met woensdag 21 augustus 2019 inzien in de Gemeentewinkel, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur.. Ook kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien via https://ropubliceer.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Beroep

Als u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan op tijd aan de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunt u van vrijdag 12 juli 2019 tot en met donderdag 22 augustus 2019 beroep instellen.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

 

Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 23 augustus 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.