Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2019, 37776VergunningenOntwerp wijzigingsplan Evendijk en Damweg in Schoorl

Logo Bergen (NH)

Burgemeester en wethouders van Bergen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Evendijk en Damweg in Schoorl met ingang van 11 juli 2019 voor 6 weken ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het toevoegen van twee extra bouwvlakken. Een bouwvlak op een perceel aan de Damweg, kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie D, nummer 2868 en een bouwvlak op een perceel gelegen aan de Evendijk, kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie D, nummer 1938. Zodat hier op termijn twee vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. In het geldend bestemmingsplan ‘Schoorl kernen en buurschappen’ ligt op de aangegeven percelen aan de Evendijk en de Damweg een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan het college bevoegd is tot het toevoegen van extra bouwvlakken met in achtneming van een aantal bepalingen. Het wijzigingsplan Evendijk en Damweg in Schoorl is een uitwerking van deze bevoegdheid.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.WZP4003evenkdamwg-B001. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Bergen, postbus 175, 1860 AD Bergen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het team Plannen en Projecten, tel. 072 888 0000. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. 072 888 0000 of via info@bergen-nh.nl.

Bergen, 10 juli 2019