Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 37657Vergunningen

Kennisgeving verlening vergunning Waterwet aan gemeente Rotterdam, Gerbrandyweg 25, Rozenburg, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend op 8 juli 2019 een vergunning op grond van de Waterwet verleend te hebben aan de gemeente Rotterdam, betreffende locatie Gerbrandyweg 25 te Rozenburg. De vergunning betreft het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam van de Nieuwe Waterweg.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 ter inzage bij: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam, op werkdagen van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon 06 152 297 21).

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan vanaf 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 beroep bij de rechtbank worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Het besluit is in werking getreden op 8 juli 2019. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwijlde spoed dat vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummer(s).

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, N.C. Knaap