Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 37553Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Spaarndam/Halfweg – Spaarndammerdijk

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: afsluiting doorgaand gemotoriseerd verkeer

Nummer: X.2019.09547

Gelet op het volgende:

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

 • Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

  • a.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • b.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

 • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat. 

 •  

Overwegingen en motivatie

De verhardingen van de Spaarndammerdijk, gelegen tussen de kernen Spaarndam en Halfweg, zijn in zeer slechte staat. De vervanging van de verhardingen van de Spaarndammerdijk is een complex proces als gevolg van de eigendomssituatie en de bepaling van de (toekomstige) functie. In 2018 is een deel van het asfalt van de Spaarndammerdijk gerepareerd. Dit was nodig voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Inmiddels vertonen ook deze noodreparaties schade.

Om die reden is vanwege de verkeersveiligheid tijdelijk een beperking van de hoeveelheid verkeer ingevoerd, om de dijk toegankelijk te houden voor inwoners en bedrijven totdat het groot onderhoud is uitgevoerd. Deze beperking van de hoeveelheid verkeer heeft plaatsgevonden via een tijdelijke maatregel.

Wij hebben een onderzoek laten doen naar de verkeersbelasting van de dijk en de staat van het dijklichaam om aan de hand hiervan de benodigde maatregelen te bepalen. Hieruit blijkt dat een volledige reconstructie van de betrokken delen van de Spaarndammerdijk nodig is.

Om de veiligheid op de dijk gedurende de voorbereidingen van de werkzaamheden en het participatieproces met belanghebbenden te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om de hoeveelheid verkeer op de Spaarndammerdijk te blijven beperken en de dijk gesloten te houden voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bewoners en leveranciers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van de omliggende wegenstructuur. Hiervoor moet een verkeersbesluit worden genomen.

Concreet betreft de afsluiting van de Spaarndammerdijk het wegvak tussen de Lageweg en de Kerkweg én het wegvak tussen de Groeneweg en de Houtrakkerweg. Het deel tussen de Kerkweg en de Groeneweg ligt namelijk niet op de dijk waardoor het mogelijk blijft om de verbinding te maken tussen de Kerkweg, Inlaagpolder en de Groenweg. Met de maatregelen wordt het risico op instorten van de Spaarndammerdijk verlaagd en de maatregel draagt daarmee bij aan de (verkeers)veiligheid op deze dijk.

Hoewel dit een tijdelijke maatregel betreft wordt deze nu als definitief in het verkeersbesluit opgenomen, omdat nog onduidelijk is wanneer de uitvoering van de werkzaamheden is voltooid.

Na afronding van de werkzaamheden wordt een nieuw verkeersbesluit genomen voor de definitieve situatie. Vanwege het permanente karakter èn omdat de afsluiting in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) komt te staan wordt er geen omleiding ingesteld. Bovendien worden de borden zodanig geplaatst dat mensen niet eerst de Spaarndammerdijk oprijden om vervolgens de moeten keren. Tevens wordt de ANWB bewegwijzering aangepast.

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

 • 1.

  Het afsluiten van de Spaarndammerdijk, tussen de Lageweg in Spaarndam en de Kerkweg in Spaarndam en tussen de Groeneweg in Spaarndam en de Houtrakkerweg in Halfweg (borden C12 RVV 1990 en onderborden ‘met uitzondering van bewoners en leveranciers’);

Ter vooraankondiging worden deze borden tevens geplaatst op de toeleidende wegen; de Inlaagsedijk en de Inlaagpolder.

De aan te brengen bebording staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2019-200-025.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

 • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Echter omdat de Spaarndammerdijk in zeer slechte staat is komt het ten goede aan de (verkeers)veiligheid. Bovendien kan doorgaand gemotoriseerd verkeer gebruik maken van het omliggende wegennet.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen hebben geen gevolgen voor bewoners, zij zijn uitgezonderd op het verbod.

Bedrijven

De maatregelen hebben geen gevolgen voor bedrijven, leveranciers worden uitgezonderd op het verbod.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De belangen van doorgaand gemotoriseerd worden geschaad omdat zij geen gebruik mogen maken van de Spaarndammerdijk. Echter zijn er voldoende alternatieven via het omliggende wegennet die daar bovendien veel geschikter voor zijn. De Spaarndammerdijk is in de huidige staat niet geschikt voor het verwerken van doorgaand verkeer.

Vrachtverkeer en landbouwverkeer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor vrachtverkeer omdat zij er in de huidige situatie al niet mogen rijden. Er is op dit moment namelijk een breedtebeperking van kracht voor voertuigen breder dan 2,20 meter.

Langzaam verkeer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor langzaam verkeer.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten. De weg wordt niet fysiek afgesloten.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders.

Algemeen belang

De maatregelen zijn noodzakelijk om weggebruikers te beschermen en te voorkomen dat de staat van de Spaarndammerdijk verder verslechtert. Daarmee komt dit ten goede aan de (verkeers)veiligheid. Dit is in het algemeen belang.  

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in het belang van bewoners van de Spaarndammerdijk. De staat van de Spaarndammerdijk is zodanig slecht dat het in ieders belang is dat deze zoveel als mogelijk wordt ontlast. Daarmee wegen het algemeen belang en de belangen van bewoners zwaarder dan de belangen van doorgaand gemotoriseerd verkeer dat moet omrijden. Het voordeel is dat het omliggende wegennet daar veel geschikter voor is.

Voorbereiding en overleg

De maatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid van weggebruikers te beschermen en te voorkomen dat de staat van de Spaarndammerdijk verder verslechtert. Over de staat van de dijk heeft op 6 september 2018 een informatieavond plaatsgevonden. Daar is de situatie toegelicht en is gezamenlijk tot maatregelen gekomen die ten goede komt aan de (verkeers)veiligheid.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel noodzakelijk is en de belangen voldoende in beeld zijn.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 25-06-2019 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2019-200-025, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • 1.

  Het afsluiten van de Spaarndammerdijk, tussen de Lageweg in Spaarndam en de Kerkweg in Spaarndam en tussen de Groeneweg in Spaarndam en de Houtrakkerweg in Halfweg door het plaatsen van borden conform model C12 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en onderborden ‘met uitzondering van bewoners en leveranciers’;

 • 2.

  Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 3 juli 2019

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

 

M. Koster  

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.